Keuze voor CO2-reductie in de keten onvoldoende onderbouwd

Bij de implementatie van de zogeheten Europese Richtlijn REDIII verandert het kabinet de systematiek voor het verder reduceren van CO2-uitstoot. De verandering heeft naar verwachting aanzienlijke gevolgen voor de betreffende bedrijven. Het wetsvoorstel maakt echter niet duidelijk wat de noodzaak en meerwaarde van de verandering van systematiek is. Ook gaat het voorstel niet in op de toenemende complexiteit van de systematiek voor vooral kleine(re) bedrijven. Dit schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Onderbouwing nut en noodzaak

In het voorstel ontbreekt een kwalitatieve en kwantitatieve analyse wat de verschillende maatregelen moeten gaan bijdragen aan onder meer vermindering van CO2-uitstoot. Zo rijst bij de keuze om te gaan sturen op ketenemissiereductie de vraag wat de meerwaarde is van deze wijziging ten opzichte van de bestaande systematiek. Onduidelijk blijft wat het probleem is in de huidige systematiek wat deze verandering noodzakelijk maakt.

Weinig zicht op werkbaarheid en toenemende complexiteit systematiek Energie vervoer

Daarbij constateert ATR dat het voorstel weinig oog heeft voor de toenemende complexiteit van de toegepaste systematiek. De complexiteit zal door sectorspecifieke doelstellingen (sectorsturing) vanaf 2025 verder toenemen. Daarbij hebben vooral kleinere bedrijven in de praktijk nu al moeite met de regels of het voldoen aan hun jaarverplichting. ATR adviseert daarom relatief kleine brandstofleveranciers die door de sectorsturing onder de jaarverplichting komen te vallen te ontzien.

Regeldrukeffecten niet in beeld

Tot slot bevat het voorstel geen analyse van de regeldrukgevolgen. Dit bemoeilijkt onderbouwde besluitvorming, o.a. over de proportionaliteit van de maatregelen.

De formele titel van het voorstel luidt Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. implementatie REDIII

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. implementatie RED III