Kies voor lastenluwe alternatieven bij invoering van nieuwe Privacywetgeving

Actal, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, vraagt in zijn reactie op de consultatieversie van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming aandacht voor een lastenluwe omzetting van de nieuwe Europese privacywetgeving. De regeldrukeffecten van de nieuwe verordening werden in 2013 ingeschat op 1,1 en 1,5 miljard euro per jaar. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de opvolger van de Europese privacyrichtlijn en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De bepalingen komen voor een deel overeen met de bestaande wetgeving. Maar er ontstaan ook nieuwe rechten en plichten, zoals het vervallen van de meldplicht gegevensverwerking persoonsgegevens. En bedrijven worden in sommige gevallen verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
De verordening biedt op een aantal plaatsen ruimte om nationaal keuzes te maken. De Uitvoeringswet voorziet hierin. Volgens Actal kan de omzetting van de huidige regelgeving in de Uitvoeringswet worden aangegrepen om deze lastenluwer in te richten. Zo vraagt Actal oog te hebben voor lastenluwe regels vanuit de toezichthouder. Verder adviseert Actal om helder weer te geven hoe de regeldrukeffecten op het MKB uitvallen. De nieuwe privacywetgeving kan in sommige gevallen nader worden ingevuld in sectorale regelgeving. Ook dan blijft aandacht voor een lastenluwe invulling nodig.

 

Breng de regeldrukgevolgen in beeld

De consultatieversie van de wet geeft niet aan wat de regeldrukgevolgen van de nationale beleidskeuzes zijn. Actal adviseert om het kabinet bij toekomstige consultaties ook al de regeldrukeffecten in de consultatieversie op te nemen. Zo kunnen stakeholders kennis nemen van en reageren op de verwachte regeldrukgevolgen van de nieuwe wetgeving op hun bedrijf. Bovendien adviseert Actal om daarbij duidelijk te maken welke regeldruk een Europese oorsprong heeft en welke het gevolg is van de nationale beleidskeuzes. Dit heeft als voordeel dat iedereen in één oogopslag ziet hoe groot de regeldruk van de Europese wetgeving is en hoe groot die van de  nationale wetgeving.

Klik hier voor onze reactie in PDF  PDF logo.