Krantenbezorgers hoeven niet aan de prikklok als hun opdrachtgever ontheffing vraagt

Een wijziging van de Wet Minimumloon verplicht binnenkort werknemers met stukloon ten minste het wettelijk minimumloon te betalen. Om betaling mogelijk te maken schrijft de wet een controleerbare registratie van de feitelijk gewerkte uren voor. Voor branches met veel stukloners die een dergelijke registratie nog niet hebben, kan de wet ingrijpende gevolgen hebben. Zo kan bijvoorbeeld een tijdsregistratie verplicht worden voor de circa 23.000 kranten- en bladenbezorgers die als opdrachtnemer op basis van stukloon voor nieuwsmediabedrijven werken. Of voor journalisten die geen freelancer zijn maar wel als opdrachtnemer werken en per woord of artikel worden betaald. De wet betekent dat zij allen met een prikklok of enig ander tijdregistratiesysteem te maken kunnen krijgen. Zo’n systeem is kostbaar en zorgt voor administratieve rompslomp. De Tweede Kamer heeft dit gevaar beperkt door een amendement op het wetsvoorstel aan te nemen. Het biedt branches en sectoren de mogelijkheid om ontheffing te krijgen voor het gebruik van prikklokken en andere tijdregistratiesystemen.

 

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, had een signaal over regeldruk als gevolg van deze wetswijziging ontvangen. Wij hebben over dit signaal gesproken met brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de diverse gesprekken is voorgesteld om voor stukloners een registratie van normuren toe te laten. Daarmee zou de administratieve rompslomp van een registratie van de feitelijke uren achterwege kunnen blijven.

 

Het ingediende wetsvoorstel bood nog geen ruimte voor een registratie van normuren. Met een amendement heeft de Tweede Kamer het gevaar van onnodige regeldruk alsnog afgewend. Het amendement bewerkstelligt dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een ministeriële regeling ontheffing van de verplichte registratie van feitelijk gewerkte uren kan verlenen. Sectoren en branches krijgen hiermee de mogelijkheid om onnodige regeldruk tegen te gaan, bijvoorbeeld door afspraken over normuren te maken. Actal is blij dat de wet alsnog de mogelijkheid biedt om onnodige regeldruk voor opdrachtgevers en stukloners te voorkomen. De wetswijziging is op 8 februari 2017 in het Staatsblad gepubliceerd.