Lagere regelgeving implementatie vierde EU-Spoorwegpakket

Op 28 september 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel voor de lagere regelgeving ter implementatie van het vierde EU-Spoorwegpakket aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. De Europese Commissie heeft eind december 2016 het vierde Spoorwegpakket vastgesteld. Dit wordt omgezet in Nederlandse wetgeving. In maart dit jaar is daartoe het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Op grond van dit wetsvoorstel wordt een gedeelte van het vierde EU-Spoorwegpakket geïmplementeerd in lagere regelgeving.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgenomen lagere regelgeving zijn onderbouwd. De toelichting maakt duidelijk dat bij de wijzigingen in de regelgeving veelal sprake is van lastenluwe implementatie zonder nationale koppen. Daar waar sprake is van invulling van de nationale beleidsruimte wordt de huidige praktijk voortgezet of wordt de keuzeruimte benut om de uitwerking lastenluw vorm te geven. Op enkele onderdelen wordt gekozen voor ‘beleidsarme implementatie’ waarmee de huidige werkwijze in Nederland wordt voortgezet. Het college merkt op dat beleidsarme implementatie van Europese regelgeving niet automatisch lastenluwe implementatie betekent.

Voor de uitvoerbaarheid en de werkbaarheid van wet- en regelgeving is volgens ATR een passende inwerkingtredingsdatum en voldoende tijd tussen publicatie en inwerkingtreding van belang. Hierdoor worden partijen voldoende in de gelegenheid gesteld zich voor te bereiden op nieuwe of wijzigende verplichtingen in de regelgeving. Omdat de uitvoeringstoetsen nog niet gereed zijn, is onduidelijk of de beoogde inwerkingtredingsdatum van 16 juni 2019 voor belemmeringen in de uitvoering zorgt. ATR adviseert de keuze voor de inwerkingtredingsdatum in de toelichting nader te motiveren en daarbij aandacht te besteden aan de uitkomsten van de uitvoeringstoetsen.

Verder constateert ATR dat niet alle implementatie-regelgeving openbaar wordt geconsulteerd. Wijzigingen in het Besluit en de regeling Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn niet opengesteld voor internetconsultatie. De toelichting bij de regelgeving maakt dit niet duidelijk en vermeld niet dat aanvullende bepalingen in het pakket van lagere regelgeving zullen worden opgenomen. ATR adviseert in de toekomst te kiezen voor integrale, openbare internetconsultatie en in de toelichting te motiveren waarom is afgezien van internetconsultatie voor bepaalde onderdelen van de lagere regelgeving.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukgevolgen van het voorstel nog niet volledig kwantitatief zijn uitgewerkt. Het college adviseert deze analyse van de regeldrukgevolgen alsnog uit te werken en op te nemen in de toelichting.

Brief ATR over de lagere regelgeving ter implementatie van het vierde EU-Spoorwegpakket.