Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020

Op 13 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het Loodsplichtbesluit 2020 en de Loodsplichtregeling 2020. Al een geruime tijd pleiten reders, loodsen en (rijks)havenmeesters voor een herziening van de loodsplichtsplichtregelgeving. Bij binnenkomst en vertrek uit een zeehaven is een kapitein van een zeeschip verplicht om van de diensten van een loods gebruik te maken. Het huidige stelsel van vrijstellingen en ontheffingen van deze loodsplicht is te complex, ondoorzichtig en versnipperd. Bovendien zijn er grote verschillen in de voorwaarden voor vrijstellingen en ontheffingen. Het doel van besluit en regeling is om meer uniformiteit in het regime van loodsplichtvrijstellingen en ontheffingen te brengen. Loodsplichtbesluit en regeling introduceren het zogeheten PEC-regime (Pilotage Exemption Certificate). Een PEC biedt een kapitein of een eerste stuurman van een zeeschip (ongeacht het type), na afronding van een daartoe strekkende opleiding, de mogelijkheid voor een bepaald schip op een bepaald traject vrijstelling van de loodsplicht te krijgen. Kapitein en eerste stuurman van een schip moeten het PEC aanvragen.

In een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat laat ATR weten dat nut en noodzaak van de wijzigingen in besluit en regeling toereikend zijn gemotiveerd. ATR ziet geen minder belastend alternatief voor de introductie van het PEC-systeem. ATR laat de minister wel weten dat de paragraaf over de gevolgen voor de regeldruk beter inzichtelijk is te maken. Dat kan door met een afzonderlijke paragraaf over de regeldruk te werken en ook de overige effecten in een eigen paragraaf op te nemen.

ATR advies aan de Minister van IenW over Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020