Meerwaarde en omvang regeldruk Wet Vereniging van eigenaars niet duidelijk

De Wet Verbetering Vereniging van Eigenaars (VvE’s) past het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek aan. Doel is om het onderhoud aan appartementsgebouwen te verbeteren en de verduurzaming van gebouwen te stimuleren die in beheer zijn van VvE’s. Leden van deze verenigingen moeten jaarlijks een minimale bijdrage storten in een reservefonds. Verder kunnen VvE’s door de aanpassingen gemakkelijker leningen aangaan. In zijn advies over het wetsvoorstel geeft Actal aan dat het wetsvoorstel en de toelichting niet duidelijk maken hoe groot het probleem van ernstig achterstallig onderhoud eigenlijk is. Ook is niet duidelijk of de wet op dit vlak meerwaarde heeft ten opzichte van de bevoegdheden die gemeenten al hebben om ernstig achterstallig onderhoud aan te pakken.

 

Onderbouw noodzaak en meerwaarde van de maatregelen

De aanpassingen van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek hebben onder andere tot doel het onderhoud van appartementsgebouwen te verbeteren. Ernstig achterstallig onderhoud kan een gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid. Sinds 2011 hebben gemeenten daarom de bevoegdheid om in te grijpen bij VvE’s waarvan het onroerend goed ernstig achterstallig onderhoud vertoont. Uit de memorie van toelichting blijkt dat alleen al de aankondiging van de gemeente om van deze bevoegdheid gebruik te maken, VvE’s aanzet tot het doen van onderhoud. Wet noch toelichting maken duidelijk wat de meerwaarde van het wetsvoorstel op dit vlak is.

 

Onderbouw de effectiviteit van de maatregelen

Een andere vraag is hoe erg het is als VvE’s geen reservefonds hebben. VvE’s kunnen namelijk voor het onderhoud een eenmalige bijdrage aan de appartementseigenaren vragen. Zij kunnen dan onderhoud verrichten zonder dat ze een reservefonds hebben. Onduidelijk blijft bovendien hoe ernstig het tekort aan financiële middelen bij VvE’s is. Daardoor kan ook niet worden bepaald of het opleggen van de verplichting tot het leveren van een minimale jaarlijkse bijdrage aan dit fonds proportioneel is.

 

Onderzoek de mogelijkheden van een meer gedifferentieerde aanpak

Het wetvoorstel verplicht alle VvE’s een minimale omvang van het reservefonds aan te houden. Een manier om de regeldrukgevolgen van het wetsvoorstel beperkt te houden is om sommige wettelijke verplichtingen alleen te laten gelden voor de grotere appartementencomplexen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen voor de verplichte inschrijving van VvE’s bij de KvK.

 

Regeldruk alsnog in kaart gebracht

Het voorstel leidt tot nieuwe verplichtingen. In de versie van het wetsvoorstel die door Actal is getoetst, waren deze niet volledig in kaart gebracht en gekwantificeerd. Na het advies van Actal heeft het ministerie dit alsnog gedaan.

 

Het advies van Actal vindt u hier.