Meerwaarde van aanvullende eisen in Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie niet duidelijk

Het kabinet neemt maatregelen om discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. Het Besluit toezicht gelijke kansen bevat eisen in aanvulling op de verplichtingen die al in de wet zijn opgenomen. De eisen in de wet zijn al heel concreet. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde is van de aanvullende eisen die met het besluit worden gesteld. Zonder duidelijke meerwaarde zullen de eisen uit het besluit naar verwachting alleen maar leiden tot onnodige extra regeldruk voor werkgevers en intermediairs (uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars). Het college van ATR adviseert daarom de minister van SZW om het besluit niet vast te stellen.

 

Inhoud besluit

Het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie bevat de verplichting voor werkgevers en intermediairs om te beschikken over een werkwijze ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Verder is verplicht deze werkwijze schriftelijk vast te leggen. Daarop is één uitzondering. Werkgevers met 25 of minder werknemers hoeven de werkwijze niet schriftelijk vast te leggen. Daarnaast moeten intermediairs over een schriftelijke procedure beschikken over hoe zij omgaan met verzoeken met een discriminerend karakter. Er gaat ook een meldplicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie voor hen gelden. Het college heeft in 2019 over dit wetsvoorstel negatief geadviseerd, omdat nut en noodzaak ervan niet zijn onderbouwd. Het nu voor advies voorgelegde besluit stelt nadere eisen aan de werkwijze en procedures van het wetsvoorstel.

Eisen van de wet zijn voldoende

De wet verplicht het kabinet niet om nadere eisen te stellen. Het is een bevoegdheid om dat te doen. De toelichting legt niet waarom de aanvullende eisen noodzakelijk zijn. Uitleg is nodig, allereerst omdat het een bevoegdheid daartoe is en niet een verplichting. Er is echter ook een andere reden waarom dat nodig is. De wet zelf bevat al een aantal eisen aan de werkwijze en procedures. Die zijn volgens het college voldoende richtinggevend om op een goede wijze uitvoering aan de verplichtingen van de wet te kunnen geven.

Eerst een praktijkproef uitvoeren

Wanneer er twijfels over zijn is het verstandig om eerst via een praktijkproef vast te stellen dat er meerwaarde (van het stellen van nadere eisen) is. Daarom geeft ATR het advies een dergelijke proef uit voeren. ATR staat daarin niet alleen. Ook werkgevers en intermediairs hebben in panelgesprekken hun aarzelingen over de effectiviteit van wet en besluit uitgesproken.

Eenvoudig en simpel alternatief beschikbaar

Waar de meerwaarde van nadere eisen niet is aangetoond is er een betrekkelijk simpel alternatief. Dat is afzien van de nadere regels. Dat is niet bezwaarlijk, omdat met de eisen van de wet een goede uitvoering is geborgd. En het voorkomt onnodige extra regeldruk voor werkgevers en intermediairs.

 

Dit advies betreft het Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

Voor het advies, zie Advies ATR aan de minister van SZW – Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie