Meerwaarde wettelijke verplichting strategisch personeelsbeleid en arbeidsrechtelijke maatregelen onduidelijk

Het heeft weinig toegevoegde waarde om wettelijk te verplichten hoe scholenbesturen hun strategisch personeelsbeleid moeten vaststellen. En aan de werkbaarheid van de voorgenomen arbeidsrechtelijke maatregelen wordt getwijfeld. De gevolgen voor de regeldruk zijn waarschijnlijk aanzienlijk, en nog niet volledig in beeld gebracht. Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert daarom de minister van Onderwijs om het wetsvoorstel over strategisch personeelsbeleid in het onderwijs niet in te dienen.

Wettelijke verplichting

Het wetsvoorstel verplicht schoolbesturen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om ten minste eenmaal in de vier jaar het strategisch personeelsbeleid vast te stellen. De gedachte is dat dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van onderwijs, meer tevreden personeel en betere resultaten van leerlingen. Scholen en schoolbesturen werken hier echter al aan. Het voorstel maakt niet duidelijk wat de meerwaarde van een verplichting is ten opzichte van de huidige aanpak.

Arbeidsrechtelijke maatregelen missen onderbouwing

Daarnaast bevat het wetsvoorstel arbeidsrechtelijke maatregelen om de personeelstekorten in het primair en voortgezet onderwijs tegen te gaan. Het voorstel maakt niet duidelijk waarom precies voor deze maatregelen is gekozen. Ook worden geen andere mogelijke oplossingen om de lerarentekorten op te vangen in kaart gebracht, terwijl de opties door bijvoorbeeld de Onderwijsraad recent nog zijn onderzocht.

Twijfels over de werkbaarheid in de praktijk

Het college vraagt zich ook af of de arbeidsrechtelijke maatregelen in de alledaagse praktijk wel goed werkbaar zijn. Er zal regelmatig sprake zijn van grensgevallen en uitzonderingen, tijdelijke en onvoorziene situaties die om aanpassingen vragen.

Gevolgen voor de regeldruk

De regeldrukgevolgen zijn nog niet volledig en niet correct in beeld gebracht. Het college adviseert dit alsnog te doen.

Het college adviseert het Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid (SHRM) niet in te dienen.

ATR advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid (SHRM)