Merkbaar minder regeldruk mogelijk door ambitie, inlevingsvermogen en daadkracht

Kwantitatieve doelstellingen verbinden met een oplossingsgerichte houding

Verminderen van regeldruk kan meer merkbaar worden voor burgers en bedrijven. Centraal in het advies van Actal hierover aan het kabinet staat dat de overheid – beleid, uitvoering, toezicht en handhaving – zich voortdurend moet realiseren wat regels precies teweegbrengen. Wat moeten mensen allemaal doen (of nalaten) om de regels na te leven? Hoeveel tijd en kosten zijn daarmee gemoeid? Collegevoorzitter Jan ten Hoopen: “Verdiep je in de bedrijfsvoering van ondernemers, de dagelijkse werkpraktijk van de professional en de leefsituatie van de burger. Er is brede steun in de samenleving voor regeldrukvermindering. Natuurlijk willen mensen zaken goed geregeld hebben, maar mensen voelen zich tegelijkertijd onnodig door regels bekneld.” Met het advies Merkbaar minder regeldruk adviseert Actal het kabinet hoe de doelstelling effectief te realiseren.

 

Nieuwe wetgeving beter voorbereiden

Goede wetgeving dient maatschappelijke doelen. Betrek bij nieuwe wetgeving dan ook de relevante groepen uit de samenleving. Reageer inhoudelijk op hun inbreng, en leg eerlijk verantwoording af over de gemaakte keuzes. Zo ervaren mensen merkbaar minder regeldruk.

 

Oplossingsgerichte houding

Maar ook bij bestaande wetten en regels valt heel veel te winnen. De belangrijkste regeldrukwinst zit in de houding van toezichthouders, inspecteurs en handhavers. Als zij oplossingsgericht gaan meedenken, neemt de ervaren regeldruk sterk af.

 

Man en paard noemen

Als het kabinet in 2017 tevreden wil zijn over de bereikte vermindering van regeldruk, moet de doelstelling van € 2,5 miljard verder worden geconcretiseerd. Jan ten Hoopen: “Maak duidelijk wie voor welk deel van de doelstelling aan de lat staat. En voorkom dat met decentralisaties de rijksregeldruk wordt geboekt als ‘vermindering van de regeldruk’, terwijl die keihard weer terugkomt in de vorm van gemeentelijke regeldruk.”

 

Aanpassingskosten nieuwe regelgeving indammen

Het is belangrijk dat regelgeving goed in elkaar steekt. En niet te vaak verandert. Wijzigingen in de regelgeving kunnen grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de inrichting van bedrijfsprocessen. Aanpassingskosten die bedrijven moeten maken kunnen enorm oplopen, vooral als een wijziging niet aansluit bij de werkprocessen binnen ondernemingen. Jan ten Hoopen: “Wetswijzigingen kosten ondernemingen veel geld. Zo wordt hun innovatievermogen geremd, en dat is niet goed voor de economische groei”.

 

__________________________________________________________________

 Noot voor de redactie:

Jan ten Hoopen is beschikbaar voor een toelichting op dit advies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het college, Rudy van Zijp, 06 4460 6491. Het advies ‘Merkbaar minder regeldruk’ is op 19 april 2013 verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Dit is een persbericht van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. Actal adviseert de regering en Staten-Generaal om de regeldruk zo laag mogelijk te maken voor bedrijven, voor burgers, en voor professionals in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.