Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

ATR heeft op 8 juli 2019 het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen ontvangen. Het Kabinet stelt drie nadere beloningsmaatregelen voor. Deze maatregelen zijn aanvullend op de al van kracht zijnde beloningsmaatregelen.

 

Deze maatregelen moeten perverse prikkels voorkomen en het maatschappelijk draagvlak voor, en het vertrouwen in de financiële sector als geheel bevorderen. De eerste maatregel is om te verplichten aandelen die deel uitmaken van de vaste beloning, voor een periode van 5 jaar aan te houden. De tweede maatregel is dat financiële ondernemingen zich rekenschap moeten geven over de verhouding van de beloningen tot de maatschappelijk functie van de onderneming. De derde maatregel houdt een aanscherping in van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond.

 

ATR constateert dat de toelichting bij het voorstel nut en noodzaak van de nadere beloningsmaatregelen onderbouwt. De regeldrukeffecten van het voorstel zijn volgens ATR correct in beeld gebracht. Verder wordt in de vormgeving van deze maatregelen aangesloten bij de bestaande praktijk. ATR ziet geen mogelijkheden voor minder belastende alternatieven.

 

Het college adviseert om dit voorstel in te dienen.

Advies ATR Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector