Niets doen is een optie

Op 2 juni 2010 heeft Actal advies uitgebracht over de de wijze waarop ministeries bij nieuwe ministeriële regelingen afwegen of er sprake is van een overheidstaak en of regelgeving het meest aangewezen instrument is. Het advies baseert zich op een uitgebreid onderzoek, waaruit blijkt dat deze afwegingen op dit moment tekort schieten. Actal adviseert om (a) expliciet in de toelichting bij nieuwe ministeriële regelingen op te nemen waarom er sprake is van een overheidstaak en waarom regelgeving het beste instrument is; (b) om daarbij uit te gaan van een inhoudelijke afweging die inzicht geeft in de maatschappelijke meerwaarde van het voorgestelde beleid en van het gekozen instrumentarium; en (c) om hier een externe kwaliteitsborging op te zetten.

Het rapport en het advies zijn aangeboden aan de voorzitter en de leden van de Ministeriële Stuurgroep Regeldruk.