Nieuwe Jeugdwet leidt tot meer regeldruk

De nieuwe Jeugdwet leidt tot meer regeldruk voor burgers, instellingen en professionals in de jeugdzorg, terwijl één van de doelen van deze nieuwe wet juist was om de regeldruk te verminderen. Dat stelt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een reactie aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op de consultatieversie van de nieuwe wet.

 

De nieuwe wet decentraliseert de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp naar gemeenten. Actal vindt dat de conceptwet die nu voorligt voor consultatie, de jongere en het gezin onvoldoende centraal zet en zich te veel richt op de uitvoerende instanties. Het uitgangspunt één gezin, één plan en één regisseur komt hierdoor niet uit de verf. Het aantal schakels in de jeugdzorg neemt niet af en de mogelijkheden voor gemeenten om regie te voeren in de zorgketen zijn beperkt. Bureaucratie en irritatie zullen daardoor blijven bestaan.

 

Actal pleit er voor om een aangepast wetsvoorstel een wettelijke grondslag te laten zijn om alle instellingen en professionals in de jeugdzorg met één dossier te laten werken. Coördinatieproblemen kunnen zo worden voorkomen en jongeren hoeven bij de hulpverlening niet telkens weer dezelfde gegevens en informatie te verstrekken.

 

Verder verwacht de conceptwet van gemeenten dat zij de regie gaan voeren. De conceptwet biedt daarvoor echter onvoldoende  mogelijkheden. Zo hebben gemeenten geen toegang tot de gegevens van de Verwijs Index Risicojongeren. Zij zullen daardoor informatie opvragen bij de instellingen zelf, die daardoor met extra (onnodige) regeldruk worden geconfronteerd. Actal adviseert om in het uiteindelijke wetsvoorstel deze tekortkomingen weg te nemen.

 

De kwetsbaarheid van de doelgroep van de Wet Jeugd vereist goed toezicht. De conceptwet laat een stapeling van toezicht zien. De wet bevat verplichte certificering van instellingen. Daarnaast stelt zij toezicht in dat wordt uitgeoefend door Rijksinspecties én door gemeenten. De conceptwet introduceert verder verplichte registers voor instellingen en professionals. De veelheid van toezichtinstrumenten brengt het risico van overlap met zich mee. De conceptwet maakt niet duidelijk op welke wijze deze overlap in toezicht wordt voorkomen. Bij overlap in toezicht zijn instellingen en professionals onnodig veel tijd kwijt aan toezicht. Deze tijd kunnen zij dan niet besteden aan zorg. Eén toezichthouder en uniformering van de toezichtinformatie kunnen deze regeldruk beperken.