Wet tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de invoering van het elektronisch vervoerbestand

Op 24 mei 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van…

Wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk verplicht certificeringsstelsel…

Wijzigingsregeling Omgevingsregeling en bijlagen

Op 5 juli 2022 zijn twee voorstellen aan ATR voorgelegd voor…

Wet digitaal vergaderen decentrale overheden

Op 4 juli 2022 is de voorgenomen Wet digitaal vergaderen decentrale…

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel de beschikbaarheid van jeugdhulp…

Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Het besluit regelt twee onderwerpen. Allereerst bevat het een…