Nóg minder regeldruk mogelijk bij Invoeringswet Omgevingswet

De Invoeringswet Omgevingswet leidt naar verwachting tot een verlaging van de regeldruk voor burgers en bedrijven. Maar het kan nog beter. Zo stelt Actal voor om de regels die het Rijk stelt voor het vergunningvrij bouwen, bijvoorbeeld van zonnepanelen, ook op gemeenteniveau te laten gelden. Ook is het mogelijk om de procedure voor schadevergoeding te vereenvoudigen. En verder adviseert Actal alle regeldrukeffecten van de Invoeringswet in beeld te brengen.

 

Handhaaf de regels voor vergunningvrij bouwen

De gemeente bepaalt in het nieuwe stelsel of een bouwactiviteit vergunningplichtig is of niet. Dat is winst ten opzichte van de huidige situatie waarin je in principe voor alle bouwactiviteiten een vergunning nodig hebt, behalve voor ‘vergunningvrij bouwen’. Nu is er bijvoorbeeld geen vergunningplicht voor het plaatsen van zonnepanelen, een beperkte uitbouw van een woning of een dakkapel. Het wetsvoorstel laat gemeenten vrij om daar straks wél een vergunning voor te eisen. Daarom adviseert Actal de huidige Rijksregels voor vergunningvrij bouwen ook te laten gelden op gemeenteniveau.

 

Maak schadevergoeding makkelijker

Wie schade ondervindt van een planologische activiteit – zoals de aanleg van een snelweg – kan om schadevergoeding vragen. Maar voor burgers en bedrijven is het vaak lastig om te bepalen of zij wel of geen recht hebben op schadevergoeding, en dus of het indienen van zo’n verzoek kansrijk is. Actal stelt daarom voor om automatische toekenning van schadevergoeding te overwegen. Actal-voorzitter Jan ten Hoopen: “Dan hoeven mensen niet meer zelf uit te zoeken of zij voor schadevergoeding in aanmerking komen, en voor welk bedrag. Wie er recht op heeft, krijgt het automatisch op zijn rekening. Makkelijker. En minder afhankelijk van de ‘bureaucratische vaardigheden’ van een burger of ondernemer om formulieren in te vullen en aanvragen in te dienen.

 

Breng alle regeldrukeffecten volledig in beeld

De Invoeringswet leidt naar verwachting tot een afname van regeldruk. Maar zeker weten we dat niet, omdat de regeldrukeffecten nog niet volledig in beeld zijn gebracht en gekwantificeerd. Ook de eenmalige lasten als gevolg van de invoering van de wet zijn nog niet voldoende beschreven en berekend. Actal adviseert de minister van IenM om de berekening van alle regeldrukeffecten compleet te maken en te verwerken in de definitieve versie van de Memorie van Toelichting.

Klik hier voor de reactie “ex-ante toets voorstel Invoeringswet Omgevingswet” van Actal