Noodzaak kenteken bijzondere bromfiets vraagt betere onderbouwing

Het voorstel dat eigenaren van nieuwe bijzondere bromfietsen, zoals elektrische steps, vanaf 2024 verplicht tot het voeren van een kenteken is nog onvoldoende onderbouwd. Zo is niet duidelijk uitgewerkt hoe de verplichting bijdraagt aan het behalen van de gestelde (beleids-)doelen. Ook ontbreekt een analyse van de problemen waarvoor het kenteken een oplossing moet vormen. Dit schrijft ATR in een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Doelen onvoldoende uitgewerkt

Nieuwe bijzondere bromfietsen moeten vanaf 2024 voorzien zijn van een kenteken. Bijzondere bromfietsen zijn bijvoorbeeld elektrische steps, Segways en de BSO-bus (opvolger van de Stint). Deze verplichting volgt uit een voorgestelde wijziging van het Kentekenreglement. Het voorstel kent een aantal doelen. Zo dient het kenteken bij te dragen aan duidelijkheid over de rechten en plichten van de voertuigeigenaar. Ook stelt het ministerie dat het kan bijdragen aan verbeterde marktregulering en monitoring van ongevallen. ATR constateert dat de doelen in het voorstel zijn beschreven, maar dat een concrete uitwerking ontbreekt van hoe en in welke mate die doelen bereikt gaan worden.

Ontbrekende probleemanalyse

Ook ontbreekt een analyse van de aard en oorzaken van de problemen waarvoor het kenteken een oplossing moet vormen. Door deze ontbrekende informatie is het niet goed mogelijk nut en noodzaak van de verplichte kentekening te beoordelen. Het college adviseert daarom de toelichting op deze punten nader uit te werken zodat onderbouwde besluitvorming kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld door te duidelijk te maken welke problemen op dit moment aan de orde zijn met de handhaving van bijzondere bromfietsen. Aanvullend constateert het college dat het voorstel niet ingaat op hoe de kentekenplicht zich verhoudt tot de regulering in andere landen. Verschillen in regulering kunnen resulteren in ongewenste (markt)effecten. ATR adviseert bij het voorstel aandacht te besteden aan deze verschillen en effecten.

Minder belastende opties niet overwogen

ATR constateert verder dat het voorstel geen aandacht besteedt aan alternatieven voor de kentekenplicht van bijzondere bromfietsen. Daardoor is niet duidelijk of minder belastende alternatieven zijn overwogen en zo ja, waarom daarvoor niet is gekozen. Volgens het college kan daarbij worden gedacht aan verbetering van overheidscommunicatie over welke bijzondere bromfietsen wel en niet op de openbare weg mogen. Ook het beter benutten van het al verplichte verzekeringsplaatje voor bijzondere bromfietsen kan mogelijk minder belastend zijn. ATR adviseert de genoemde alternatieven te overwegen en, wanneer men bij de keuze voor verplicht kentekenen blijft, die keuze inhoudelijk goed te motiveren.

Regeldrukeffecten niet volledig in beeld

Het voorstel bevat een beschrijving van de regeldrukkosten voor burgers en bedrijven. Deze analyse is volgens ATR nog niet compleet. Zo ontbreekt een becijfering van de regeldruk als gevolg van de tijdsbesteding om een bromfiets te laten registeren en kentekenen. Het college adviseert de regeldrukeffecten-analyse aan te vullen, conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert het besluit niet in te dienen.

ATR-Advies over de registratie- en kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen.