Onderzoek opvolging adviezen ATR over voorgenomen regelgeving

ATR heeft onderzoek laten doen naar de mate waarin ministeries zijn adviespunten over voorgenomen regelgeving opvolgen. Het onderzoek laat zien dat 53% van de adviespunten van ATR volledig wordt opgevolgd en 13% gedeeltelijk wordt opgevolgd. Verder wordt 23% van de adviespunten gemotiveerd niet opgevolgd. Voor 9% van de adviespunten konden de onderzoekers niet goed vaststellen of ze zijn opgevolgd. De onderzoekers concluderen op basis van deze bevindingen dat ATR-adviezen serieus worden meegenomen in de voorgenomen regelgeving. Door het opvolgen dan wel het met onderbouwing niet overnemen van ATR-adviezen ontstaat meer transparantie over de gevolgen van voorgenomen wetgeving, aangezien deze beter in beeld zijn gebracht. Dit betekent dat de wetgever over meer en betere informatie beschikt bij de besluitvorming over wet- en regelgeving. De bevindingen zijn vergelijkbaar met die uit de evaluatie van ATR in 2020, waarbij de onderzoekers op basis van een steekproef vonden dat zo’n 75% van de adviespunten (geheel of gedeeltelijk) werd overgenomen en zo’n 25% niet.

Het college wil de bevindingen bespreken met de verantwoordelijke vakministers. Verder wil het structureel monitoren wat met de adviespunten wordt gedaan. Conform de aanbevelingen uit de evaluatie van 2020 doet het daarbij een oproep aan het kabinet om in de toelichting bij voorgenomen regelgeving per adviespunt aan te geven wat er mee is gedaan.

Rapport onderzoek naar Opvolging ATR-adviezen (Sira Consulting)

Aanbiedingsbrief aan de minister van EZK- onderzoek opvolging adviespunten

Aanbiedingsbrief aan de minister van JenV- onderzoek opvolging adviespunten

Aanbiedingsbrief aan de Staatssecretaris BZK- onderzoek opvolging adviespunten