Ontwerpbesluit emissie-eisen (pellet)kachels inzake vervroegde invoering van uitvoeringsverordening (EU) 2015/1185

Op 30 april 2019 ontving ATR het Ontwerpbesluit emissie-eisen (pellet)kachels inzake vervroegde invoering van uitvoeringsverordening (EU) 2015/1185 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het besluit bepaalt dat Europese eisen voor nieuwe (pellet)kachels al vanaf 1 januari 2020 in Nederland van toepassing worden, twee jaar eerder dan uit de verordening volgt. De eisen uit de verordening zien toe op onder meer fijnstofemissie en eisen aan meet- en rekenmethoden die gebruikt moeten worden bij controle op de naleving van de eisen. Fabrikanten, importeurs en distributeurs mogen vanaf 1 januari 2020 alleen (pellet)kachels op de Nederlandse markt brengen die aan de nieuwe eisen voldoen. Zij moeten aantonen dat de (pellet)kachels die zij op de markt introduceren een conformiteitsbeoordeling hebben ondergaan en over de juiste markeringen beschikken.

Omdat de verordening al in 2015 is vastgesteld, hebben fabrikanten en importeurs volgens de toelichting al meerdere jaren de tijd gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen. De toelichting stelt dat in de praktijk een groot deel van deze kachelverkopende partijen al aan de nieuwe eisen voldoen. Het vervroegd invoeren van eisen per 2020 in plaats van per 2022 heeft daarom ‘vrijwel geen extra nalevingskosten tot gevolg’. De invoering van de vereisten van de verordening in 2020 heeft volgens de toelichting ‘een klein heeft op de totale uitstoot van emissies door particuliere houtrook van kachels’. Het college merkt op dat de toelichting de effecten op de volksgezondheid en de lasten voor het bedrijfsleven door vervroegde invoering van de verordening niet nader expliciteert. Het college geeft ter overweging mee om in de toelichting nader in te gaan op de totale emissie van reeds in gebruik genomen kachels en hoe dit zich verhoudt tot het emissieaandeel van nieuw verkochte kachels. Ook geeft het college ter overweging mee om een inschatting te maken hoeveel kachels nog niet conform de Europese eisen zijn. Dit om de onderbouwing van nut en noodzaak van vervroegde invoering aan te vullen.

Onderhavig besluit bepaalt dat de nieuwe verplichtingen uit de verordening niet alleen van toepassing worden op fabrikanten en importeurs maar ook op distributeurs van (pellet)kachels. De toevoeging van distributeurs als normadressaat in onderhavig besluit is nodig voor effectievere handhaving. Het voorstel maakt niet expliciet of de verplichtingen door vroegtijdige invoering van de verordening ook uitvoerbaar zijn voor de nieuwe normadressaat distributeurs. ATR adviseert daarom nader in te gaan op de uitvoerbaarheid van de nieuwe eisen voor distributeurs. Daarbij adviseert het college om ook regeldrukeffecten van het voorstel voor de doelgroep distributeurs volgens Rijksbrede methodiek in beeld te brengen.

ATR advies aan de Minister van IenW – Vervroegde invoering Europese emissie eisen kachels