Ontwerpbesluit invoering E10-benzine

Met dit besluit wordt geregeld dat vanaf 1 juli 2019 de meeste tankstations verplicht zijn om E10-benzine aan te bieden aan de consument . E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en 10 procent bio-ethanol. De gevolgen voor het milieu zijn naar verwachting positief, omdat het gebruik van duurzame conventionele bio-ethanol, ten opzichte van duurzame conventionele biodiesel, een relatief hoge CO2-reductie oplevert en een laag risico op indirect veranderend landgebruik kent. Op dit moment bieden 246 van de circa 4000 tankstations in Nederland E10-benzine aan. In België, Duitsland en Frankrijk is al volop benzine te krijgen met 10% bio-ethanol (E10) bijgemengd. Het ministerie heeft diverse opties overwogen om het aanbod en gebruik van E10-benzine te stimuleren. Uiteindelijk is gekozen voor een wettelijke verplichting om E10-benzine aan te bieden aan consumenten.

De nieuwe regels gaan gelden voor tankstations (benzinestations of pompstations) die ten minste twee soorten benzine kunnen aanbieden voor de openbare verkoop. Dergelijke tankstations worden verplicht om “ten minste de helft” van de aanwezige vulpistolen beschikbaar te hebben voor de verkoop van E10. Een tankstation dat (qua infrastructuur) maar één soort benzine kan aanbieden, mag zelf bepalen welke soort benzine aan de consument wordt aangeboden. Er is rekening gehouden met het gegeven dat circa 1 miljoen oude auto’s niet geschikt is om langdurig op E10 te rijden. De verwachting is dat de meeste benzinestations één soort benzine zullen aanbieden die geschikt is voor deze auto’s. Alle consumenten moeten door de brandstof-leveranciers geïnformeerd worden over de aanwezigheid van biobrandstof en het percentage ethanol daarin. Ook moet aangegeven worden of hun auto wel/niet geschikt is om op E10 te rijden. Hierover komt een informatiecampagne.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het besluit zijn onderbouwd en diverse opties tegen het licht zijn gehouden. Er is ook gekeken naar de werkbaarheid en merkbaarheid van de maatregel. De gevolgen voor de regeldruk zijn daarbij echter niet volledig in beeld gebracht en berekend. ATR adviseert dit alsnog te doen.

ATR Advies aan Ministerie van IenW over Ontwerpbesluit invoering E10 benzine