Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de definiëring van de inkomstenverhouding voor de gegevensset van de polisadministratie

De interpretatie van het begrip inkomstenverhouding kan verschillen, met als gevolg dat het UWV problemen ondervindt bij het geautomatiseerd vaststellen van het recht op uitkering of de hoogte van de uitkering of het uit te betalen bedrag. Het ontwerpbesluit verduidelijkt het begrip inkomstenverhouding (IKV). Ook introduceert het besluit de verplichting om steeds een aparte IKV op te geven voor de lage en de hoge premie voor het Algemeen Werkeloosheidsfonds, voor verschillende contracten, en voor verschillende uitkeringscomponenten. Elke IKV krijgt een eigen nummer, eigen kenmerken en een eigen begin- en einddatum.

Het Kabinet stelt deze aanpassing voor vanwege problemen bij de controle van de wettelijke verplichtingen voor de aangifte van de werkloosheidspremie. Een andere reden voor deze verplichting wordt gevonden in de problemen die het UWV ondervindt bij het geautomatiseerd vaststellen van uitkeringen. ATR constateert dat dit voorstel die problemen afwentelt op werkgevers en uitkeringverstrekkers (zoals pensioenfondsen). ATR adviseert om te onderbouwen waarom de huidige regeling voor de loonaangifte niet volstaat. Immers, daarin kan nu al de werkloosheidspremie apart worden opgegeven.

De verplichting om een aparte IKV te gebruiken maakt de loonaangifteketen nog complexer. De keten kent nu al 24 miljoen inkomstenverhoudingen waarover elk jaar 30 miljard gegevens aan de overheid worden gestuurd. Dat zal door dit voorstel verder toenemen. ATR adviseert om eerst in kaart te brengen wat dit voorstel betekent voor de loonaangifteketen.

De regeldruk is opgegeven als eenmalig € 8,2 miljoen en jaarlijks € 2,8 miljoen. Nog niet in beeld is gebracht wat de gevolgen voor de regeldruk zijn van de verplichting om gegevens in verschillende IKV op te geven (met begin- en einddatum) en de mutaties daarin. Ook de gevolgen voor de regeldruk burgers zijn nog niet in beeld gebracht. ATR adviseert om de berekening aan te vullen.

ATR advies aan de Minister van SZW – advies Inkomstenverhoudingen