Ontwerpbesluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

In het Besluit samenwerking VO-BVE is geregeld dat VO-leerlingen die nog geen diploma hebben behaald of voor het eindexamen gezakt zijn, via uitbesteding door hun VO-school, gebruik kunnen maken van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Met de wijziging van dit Besluit wordt geregeld dat ook 16- en 17-jarige leerlingen mét een havo- of vwo-diploma via de VO-school toegelaten kunnen worden tot het vavo. Door het volgen van aanvullende vakken op het vavo kunnen deze leerlingen deficiënties -ontbrekende vakken of te lage cijfers – in hun vakkenpakket wegwerken om tot de vervolgstudie van hun keuze toegelaten te worden.

De gevolgen voor de regeldruk zijn beperkt en proportioneel: de groep havisten en vwo’ers die van de verruiming gebruik gaat maken, is gering. De administratieve lasten voor de instellingen op jaarbasis zijn berekend en in beeld gebracht. Het college adviseert om in het vervolg daarbij een onderscheid te maken tussen de structurele en eenmalige administratieve lasten voor de instellingen.
De administratieve lasten voor de nieuwe doelgroep (leerlingen) zijn nog niet berekend en inzichtelijk gemaakt. Het college adviseert de gevolgen voor de regeldruk volledig in beeld te brengen en in de Nota van toelichting op te nemen.

ATR advies over  Besluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden naar het Vavo