Ontwerpbesluit wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan certificerende instellingen aanwijzen. Deze instellingen beoordelen of processen, producten, personen of systemen van bedrijven voldoen aan de eisen die in afgegeven arbocertificaten zijn gesteld. De ministeriële aanwijzing van de certificeringsinstellingen vond in het verleden plaats op grond van accreditaties en beoordelingen door de Raad van Accreditatie (RvA). EU-Verordening 765/2008 dwingt de RvA te stoppen met het afgeven van beoordelingen. Het Ontwerpbesluit wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit legt daarom vast dat ministeriele aanwijzingen vanaf 1 januari 2020 uitsluitend op grond van accreditaties van de RvA kunnen worden afgegeven. Deze accreditaties zijn met meer waarborgen omgeven dan de beoordelingen.

In zijn advies constateert ATR dat de toelichting bij de consultatieversie van het besluit een aantal effecten voor de regeldruk niet benoemt. Dat betreft bijvoorbeeld de gevolgen van de eenmalige uitbreiding van het aantal benodigde accreditaties. Ook ontbreekt de noodzakelijke aanpassing van de werkveldspecifieke certificatieschema’s. De omissies betreffen echter naar verwachting geen grote gevolgen voor de regeldruk. ATR adviseert daarom de minister van SZW om het besluit vast te stellen nadat de omissies in de regeldrukparagraaf zijn weggenomen.

 

ATR advies aan Ministerie van SZW over Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit