Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Op 28 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Dit besluit hangt samen met de wijziging van de Meststoffenwet. Die wordt gewijzigd in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per 1 januari a.s.. De wet moet er voor gaan zorgen dat de mestproductie in Nederland onder het plafond van de Nitraatrichtlijn blijft. Met het besluit worden twee zaken geregeld:

  • de hoogte van het generieke kortingspercentage op het aan individuele bedrijven toe te kennen fosfaatrecht;
  • een voorziening voor twee knelgevallen in de toepassing van de regeling van de fosfaatrechten (startende ondernemingen en bedrijven betrokken bij de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur).

ATR adviseert de staatssecretaris van Economische Zaken op basis van de bevindingen over de gevolgen van de regeldruk het besluit vast te stellen. In de brief aan de staatssecretaris bevestigt ATR het optreden van eenmalige administratieve lasten. Die zullen er onder meer voor startende bedrijven zijn als zij zich als knelgeval bij de overheid melden. Het betreft de kosten van aanmelding, controle van beschikkingen en een mogelijk bezwaar en beroep.

ATR advies aan de Minister  van EZK over Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet