Opvragen gegevens spoedzorg onnodig ingewikkeld

Maximale bescherming van de privacy gaat bij het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende hulp ten koste van kwaliteit en duurzaamheid van zorg. Bovendien leidt het tot onnodig veel administratieve lasten bij het opvragen van patiëntgegevens. Schrap de onnodige uitzonderingen voor betere en simpelere zorg. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Doel van het voorstel

Gegevens van cliënten zijn nu niet altijd direct opvraagbaar bij spoedeisende zorg. Dit leidt tot vertraging, mogelijk foutieve diagnoses en daarmee verkeerde behandelingen. Het leidt bovendien tot extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverleners. Het wetsvoorstel moet hier verbetering in aanbrengen door zorgaanbieders (huisartsen en verloskundigen) toe te staan zonder toestemming van de cliënt/patiënt gegevens beschikbaar te stellen. Ook mogen de zorgverleners van de huisartsenposten (HAP), de spoedeisende hulp (SEH) en de ambulancevoorziening de gegevens zonder toestemming opvragen en raadplegen.

Uitzonderingen leiden tot onnodige regeldruk

In het voorstel worden drie uitzonderingen gemaakt: het beschikbaar stellen mag niet in strijd zijn met goed hulpverlenerschap (1) en de persoonlijke levenssfeer van anderen (2). Ook moet een arts bij het raadplegen van de gegevens zeker stellen dat de patiënt/cliënt daar geen bedenkingen tegen heeft (3). Deze uitzonderingen zijn juridisch gezien overbodig: de wet kent al beperkingen die stellen dat gegevens niet zonder grenzen mogen worden verstrekt (zogeheten proportionaliteitsbepaling van dit wetsvoorstel). De uitzonderingen leiden echter wel tot een onnodige stijging van de administratieve lasten.

Minder belastend alternatief beschikbaar

De doelen van de wet (betere zorg en minder administratieve lasten) worden eerder en beter bereikt met een wettelijke grondslag zonder uitzonderingen. Dit minder belastende alternatief gaat uit van vertrouwen in het handelen van de professional. Controle op dit handelen is mogelijk via bestaand intern en extern toezicht, het medisch tuchtrecht en het inzage- en correctierecht van de cliënt/patiënt. ATR adviseert de uitzonderingen dan ook te schrappen en het belang van betere kwaliteit en minder lastendruk hier zwaarder te laten wegen.

Werkbaarheid uitzonderingen niet onderbouwd

De werkbaarheid van de drie uitzonderingen is niet onderbouwd. Dat is wel nodig omdat de uitzonderingen open normen bevatten. De grenzen van die normen zijn niet op voorhand duidelijk. Hierdoor is er een risico op willekeur en ervaren regeldruk. Het college adviseert de werkbaarheid van de uitzonderingen te onderbouwen.
Het college adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

ATR advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport – Wet opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg