ATR en gemeenten

ATR kan op verzoek ook advies uitbrengen aan medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen) over de regeldruk van hun regelgeving. Dit kan over de volle breedte van hun beleidsterreinen. De overheden kunnen ATR ook vragen om een advies uit te brengen over meer algemene vraagstukken op het gebied van regeldruk.
Verder kunnen ook de overkoepelende organisaties van de medeoverheden (VNG, IPO, Unie van Waterschappen) gebruik maken van de expertise van ATR. Zo is ATR lid van de adviescommissie Gemeenterecht van de VNG. Deze commissie brengt onder andere advies uit over modelverordeningen.

Adviezen over lokale regeldruk

Actal, de voorganger van ATR, heeft verschillende adviezen uitgebracht over lokale regeldruk, zoals:

  • Advies  over de risico’s van de decentralisaties voor de regeldruk.pdf
  • Advies over de concept-modelverordening Jeugdhulp gemeente Beuningen.pdf
  • Advies over de concept Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen.pdf
  • Advies  over de Wet op de Kansspelen.pdf
  • Advies over gegevensuitwisseling tussen overheden bij toepassing van de wet Bibob.pdf

Wilt u vrijblijvend meer informatie of graag weten wat ATR voor u kan betekenen? Neem contact met ons op via info@atr-regeldruk.nl of 070 3108666.