Overweeg uitzondering voor kleine bedrijven in fosfaatregeling

De Nederlandse landbouw produceert meer fosfaat dan de 172,9 miljoen kilogram die door de Europese Commissie is toegestaan. Het kabinet voert daarom fosfaatrechten in. De aanpassing van de Meststoffenwet die daarvoor nodig is, is aan Actal voorgelegd voor een regeldruktoets. Actal heeft op 12 mei 2016 advies uitgebracht over de wijziging van de Meststoffenwet. Actal constateert dat de wetswijziging tot een structurele toename van de regeldruk met € 42,9 miljoen op jaarbasis leidt. Deze toename komt vooral door de afroming van de fosfaatrechten met 10% bij overdracht. De transactiekosten die hiermee gepaard gaan, ontbreken echter nog in de berekening. Actal adviseert om deze transactiekosten alsnog in beeld te brengen. Ten slotte adviseert Actal om te overwegen om kleine bedrijven vrij te stellen van de verplichting tot het hebben van fosfaatrechten. De vraag is of de regeldruk voor deze kleine bedrijven wel in verhouding staat tot hun bijdrage aan de vermindering van de fosfaatproductie.