Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info@atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten. Het college is de rechtsopvolger van Actal dat per 1 juni 2017 ophield te bestaan.

Mevrouw drs. M.A. van Hees werkt als ondernemer, directeur en bestuurder in de private en publieke sector. Zij is momenteel ook voorzitter van de Raad van Cultuur en van de Regiegroep Retailagenda. Eerder was zij wethouder van de gemeente Enschede en landelijk voorzitter van de PvdA. Mevrouw Van Hees brengt bij ATR ervaring in met betrekking tot ondernemerschap, ICT, governance en openbaar bestuur.

De heer dr. E.J. Janse de Jonge is voorzitter van het Nationale Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) en voorzitter van de Vereniging voor Binnenhavens. Hij is ook lid van de Staatscommissie Parlementair stelsel. De heer Janse de Jonge was eerder lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en universitair hoofddocent staatsrecht. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt hij bij ATR gedegen bestuurlijk juridische kennis in.

De heer drs. J.W.R. van Lunteren is directeur bij het UMC Utrecht. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Utrecht. Hij heeft verder ook leiding gegeven aan een familiebedrijf. Naast zijn bestuurlijke ervaring brengt de heer Van Lunteren kennis van de gevolgen van wet- en regelgeving op ondernemerschap en bedrijfsvoering bij ATR in.

Laatste berichten

Wijziging Visserijwet 1963 i.v.m. elektronische verstrekking van gegevens

Op 26 oktober 2018 is het voorstel tot wijziging Visserijwet…

Tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2019

Op 2 november 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel…

Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2019

Op 28 september 2018 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Wijziging Meststoffenwet in verband met implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 31 augustus is het voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet…

Lagere regelgeving implementatie vierde EU-Spoorwegpakket

Op 28 september 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel…

Ontwerp besluit Kansspelen op afstand

Op 11 september 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het ontwerp…

Eindejaarbesluit afvalstoffenheffing

Op afvalstoffen die voor verwerking naar het buitenland worden…

Wet toegang GGZ tot de Wet langdurige zorg

Op 25 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wet uniform experiment gesloten coffeeshopketen

Op 6 februari 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…

Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN

Op 10 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Wetsvoorstel aanpassing geldigheidsduur verblijfsvergunning asiel

Het wetsvoorstel, dat op 3 oktober 2018 voor advies naar de ATR…

Wetsvoorstel wijziging wet op het bevolkingsonderzoek

Op 22 oktober 2018 is ATR verzocht om over de wijziging van de…