Werkwijze ATR

Advisering door ATR, hoe werkt dat?

ATR adviseert over de regeldrukgevolgen van alle voorgenomen wet- en regelgeving. Wilt u weten hoe ATR daarbij te werk gaat, klik hier.

Adres:

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon: 070-3108666
E-mail : info[at]atr-regeldruk.nl

Adviesaanvraag bij ATR:
E-mail : adviesaanvraag[at]atr-regeldruk.nl

Welkom op de site van het Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert kabinet en parlement over de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om de regeldrukeffecten voor (1) ondernemers, (2) burgers, en (3) professionals in de sectoren zorg, onderwijs, sociale zekerheid en veiligheid. De regeldrukeffecten bestaan uit de kosten die betrokkenen moeten maken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, én uit de ervaren regeldruk. Die ervaren regeldruk ontstaat vooral als wettelijke verplichtingen niet goed aansluiten op hoe ondernemers en professionals hun werk hebben georganiseerd en hoe burgers hun leven hebben ingericht.

ATR brengt zijn adviezen uit in een vroege fase van het wetgevingsproces, namelijk voor of tijdens de (internet)consultatie. In zijn adviezen hanteert het college een toetskader dat bestaat uit vier vragen: (1) Zijn nut en noodzaak onderbouwd? (2) Zijn er minder belastende alternatieven (om hetzelfde doel te bereiken)? (3) Is de voorgenomen regelgeving in de praktijk werkbaar? (4) Zijn de regeldrukeffecten goed en volledig in beeld gebracht?

Verder kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving van de nationale overheid, over beleidsregels en overige regels van instanties die zijn belast met uitvoering en handhaving, en (op hun verzoek) over de regelgeving van medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen).

ATR werkt samen met zusterorganisaties uit andere (Europese) landen in RegWatchEurope. Binnen deze netwerkorganisatie vindt onder andere uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Laatste berichten

Twijfels over besluit naamswijziging nazaten tot slaaf gemaakten

In de toekomst wordt het makkelijker voor nazaten van tot slaaf…

Effectiviteit minder grondafhandelaars op Schiphol onduidelijk

Het is onduidelijk of het verminderen van het aantal grondafhandelaars…

Toegevoegde waarde IMVO bij Seed capital regeling onduidelijk

De toegevoegde waarde van het voldoen aan richtlijnen voor internationaal…

Toelichting Ontwerpbesluit windturbines leefomgeving kan nog beter

De regels en normen voor windturbines en windparken worden opnieuw…

Herziening servicekosten vraagt om meer onderbouwing

Het verbeteren van de bescherming van huurders kan plaatsvinden…

Effect afgifteplicht afgedankte elektronica onduidelijk

Het kabinetsvoorstel dat onjuiste verwerking van afgedankte elektronica…

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit deels onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling…

Modernisering regelgeving scheepvaart kan met minder regeldruk

Het wijzigen van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaart-reglement…

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling…

Subsidieregeling brugfunctionaris ongericht en onvoldoende onderbouwd

De noodzaak van een subsidieregeling om zogeheten brugfunctionarissen…

Effect maatregel tegen onjuiste classificatie van vuurwerk onduidelijk

Het tegengaan van onjuiste classificatie van bepaald type zwaar…