Participatiewet is mogelijk met minder regeldruk voor werkgevers en werknemers

Het voorstel voor de Participatiewet leidt tot extra regeldruk voor burgers. Vooral als zij meerdere keuringen door meer dan één instantie moeten ondergaan en de informatie-overdracht tussen UWV en gemeenten gebrekkig gebeurt. Ook bedrijven krijgen met regeldruk te maken als de periodieke herbeoordeling van de loonkostensubsidie niet tot een minimum wordt beperkt. In zijn advies wijst Actal  het kabinet op mogelijke extra regeldruk en geeft aan hoe deze te voorkomen. Met het ingediende voorstel voor de Participatiewet is dit nog niet helemaal gelukt.

 

Regeldruk door dubbele keuringen en dossieroverdrachten

De nieuwe Participatiewet kan leiden tot een toename van regeldruk en bureaucratie. Gemeenten en UWV moeten burgers medisch keuren. Dat kan op verschillende momenten in de tijd gebeuren. Het gevaar bestaat dat burgers daardoor ook meerdere malen dezelfde informatie en gegevens moeten verstrekken. Tenzij de overdracht van dossiers en gegevens op een goede en zorgvuldige manier gebeurt. Actal heeft de risico’s op extra regeldruk in beeld gebracht en geadviseerd hoe onnodige regeldruk uit te sluiten. “Het huidige wetvoorstel  slaagt hier nog niet in. Ik hoop dat gemeenten, UWV en sociale partners hierin verandering willen brengen. En zorgen voor één keuring en voor eenmalige gegevensaanlevering,” zegt Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.

 

Verplichte jaarlijkse herbeoordeling voor loonkostensubsidie levert regeldruk op

De loonkostensubsidie die werkgevers ontvangen voor werknemers die regulier (want geen beschut) werk verrichten, moet volgens de Participatiewet elk jaar opnieuw worden beoordeeld. De reden hiervoor is dat het functioneren van de betreffende werknemers zich kan ontwikkelen, waardoor een andere loonwaarde van toepassing wordt. Actal adviseert het aantal herbeoordelingen tot een minimum terug te brengen. Dat voorkomt onnodige bureaucratie voor werkgevers en werknemers. Dit kan door de herbeoordelingstermijn af te stemmen op de te verwachten ontwikkelingen in functioneren van de werknemer. “Als je geen ontwikkelingen verwacht, dan hoeft herbeoordeling minder vaak plaats te vinden. Zo kan de regeldruk voor werkgevers en werknemers tot een minimum worden beperkt,” aldus Jan ten Hoopen. “Het is een gemiste kans dat een langere termijn niet ook bij regulier werk mogelijk is, net als bij beschut werk.” Overigens ontbreekt in de toelichting op de wet een berekening van de te verwachten regeldruk rondom de loonkostensubsidie.