Persoonsgebonden budget kan eenvoudiger en doeltreffender

Er zijn vier mogelijkheden om de regeling en uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB) te vereenvoudigen. Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, schrijft dat in een advies aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zo zou de aanvraag standaard via een “keukentafelgesprek” moeten verlopen. Ook kunnen gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar zorgen voor het feitelijk afsluiten van contracten en het voeren van de complete administratie. Dit maakt het mogelijk dat de budgethouder zich zonder enige – administratieve – belemmering kan richten op zijn rol als regisseur. Hij heeft optimaal de ruimte om een passende zorgaanbieder en de voor hem meest effectieve zorg te kiezen. Invoering van deze voorstellen leidt tot aanzienlijk minder regeldruk en biedt een extra borging tegen de risico’s van fraude en oneigenlijk gebruik.

 

Kies voor een aanvraag via het “keukentafelgesprek”
De huidige wetgeving kent verschillende wijzen waarop het pgb moet worden aangevraagd. Voor de langdurige zorg moet dat gebeuren via het indienen van een schriftelijke aanvraag waaraan toegevoegd een persoonlijk plan en een budgetplan. Bij de gemeente verloopt de aanvraag langs minder formele weg, waarbij eerst een keukentafelgesprek met de zorgbehoevende plaatsvindt. Het verslag geldt als aanvraag. Deze procedure voorkomt dat de aanvrager eerst vele schriftelijke documenten moet aanleveren. Deze minder formele procedure leidt tot minder regeldruk. “Daarom adviseren wij om het keukentafelgesprek in alle wettelijke regelingen, waarin een pgb is opgenomen, in te voeren”, zegt Jan ten Hoopen, Collegevoorzitter. “Dat voorkomt ook dat de aanvrager van het kastje naar de muur wordt gestuurd en maakt het ook mogelijk dat bij gezinsproblematiek de relevante bevoegde instanties aanschuiven”.


Neem alle administratieve lasten bij de budgethouder weg

De budgethouder moet met de huidige regeling de zorgaanbieders contracteren en een deel van de administratie voeren. Deze administratieve belemmeringen kunnen worden weggenomen, zodat hij zich volledig kan richten op zijn rol als regisseur. Dat kan door de SVB, het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente te belasten met de feitelijke uitvoering van deze taken. De budgethouder heeft dan optimaal de ruimte om zich te richten op de keuze van de juiste zorgaanbieder en de voor hem passende zorg. “Bijkomend voordeel is dat er een extra borging in het proces is om fraude en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Die is er omdat de contractering en feitelijke betaling niet meer door de budgethouder gebeuren. Maatwerk, minder bureaucratie, kostenbeheersing en fraudepreventie gaan zo hand in hand”, aldus Jan ten Hoopen.

Douwnload het advies in PDF pdf