Persoonsregisters ter vervanging van persoonscertificaten

Op 4 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor het inrichten van persoonsregisters en het vaststellen van eisen. Het voorstel vervangt de oude verplichting voor beroepsbeoefenaren om een persoonscertificaat te bezitten, naar de verplichting om geregistreerd te zijn. Inhoudelijk blijven dezelfde eisen gelden. Aan zes typen beroepsbeoefenaren (w.o. kraanmachinisten en vuurwerkdeskundigen) worden veiligheidseisen gesteld. Zij moeten over de kennis en vaardigheden beschikken om hun beroep uit te kunnen oefenen zonder risico’s voor hun eigen veiligheid en die van anderen.

Deze wijziging voorkomt een onnodige toename van de regeldruk. Die regeldruk zou toenemen als gevolg van de EU verordening 765/2008, die bepaalt dat nationale accrediteringsinstellingen alleen nog accreditaties mogen afgeven. Als de huidige werkwijze met persoonscertificaten zou worden voortgezet, zouden voor kleine aantallen persoonscertificaten in verhouding hoge kosten moeten worden gemaakt voor het accrediteren van de instellingen die zulke certificaten afgeven. De voorgestelde wettelijk verplichte registratie regelt de kwaliteitsborging van deze beroepsbeoefenaren, kan met lagere overheadkosten worden uitgevoerd en biedt meer mogelijkheden voor maatwerkoplossingen voor de borging van de vereiste deskundigheid.

ATR heeft in een brief aan de minister van SZW laten weten dat de argumentatie van nut en noodzaak van de maatregelen toereikend is. Ook zijn volgens ATR alternatieven voldoende zijn afgewogen. ATR adviseert de staatssecretaris om dit wijzigingsvoorstel vast te stellen.

ATR Advies aan Ministerie van SZW over  Arbeidsomstandighedenbesluit – Persoonsregisters