Problemen in metaal oplossen, niet alleen afhandelen

Regelgeving sluit onvoldoende aan bij bedrijfsvoering metaalbedrijven

De overheid moet regelgeving beter laten aansluiten op de bedrijfsvoering van bedrijven in de metaalsector. Regels zijn te complex en veranderen ook te vaak. Dit leidt ertoe dat zelfs de uitvoerders van het beleid niet precies weten welke regels van toepassing zijn op metaalbedrijven. De overheid kan regeldruk en irritatie verminderen door rekening te houden met de bedrijfsvoering van ondernemingen. Dit leidt niet alleen tot meer draagvlak voor die regelgeving maar vooral ook tot een betere naleving. Jan ten Hoopen heeft het advies Regels in bedrijf: sectorscan metaal op vrijdag 15 maart 2013 overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken.

 

Complexe wet- en regelgeving

Ondernemers in de metaalsector moeten voldoen aan wet- en regelgeving op terreinen als arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu en financiële administratie. Veel ondernemers zien dat de regelgeving zo complex is dat zelfs de overheid niet duidelijk kan maken welke regels op hun bedrijf van toepassing zijn. Ook leidt het hoge tempo van veranderingen in regelgeving tot problemen in de bedrijfsvoering. Actal adviseert daarom een rem te zetten op veranderingen in regelgeving, en bedrijven meer tijd te geven om hun bedrijfsvoering aan te passen.

 

Ontoereikende professionaliteit

Ondernemers ervaren onvoldoende aansluiting tussen beleid en praktijk. Dit is toe te schrijven aan de instrumenten, de bejegening en de professionaliteit van de overheid. Het onderzoek geeft voorbeelden van situaties waarin ondernemers maatregelen moeten nemen die niet bijdragen aan de oplossing van het probleem. Zo gaf een ondernemer aan te werken met de gevaarlijke stof cyanide. Bij brand is het blussen met water hierdoor onverstandig. Desondanks moest de ondernemer een brandput slaan, zodat de brandweer over voldoende bluswater kan beschikken. Jan ten Hoopen: ”Ondernemers verdienen een overheid die problemen constructief oplost in plaats van afhandelt.” Om die reden adviseert Actal om de handhaving van het beleid te laten aansluiten bij de specifieke bedrijfsvoering van de ondernemer.

 

Gebrek aan afstemming

Het onderzoek in de metaalsector laat zien dat regeldruk ook ontstaat door onduidelijkheid over het beleid en hoe dit te interpreteren. Zo moest een ondernemer van de gemeente een filter plaatsen in een luchtafvoer boven open vuur, terwijl de brandweer juist had bevolen dat filter te verwijderen. De ondernemer heeft brandweer en gemeente gevraagd om tot een gezamenlijke oplossing te komen, maar die waren daartoe niet bereid. Het bedrijf plaatst of verwijdert het filter momenteel afhankelijk van welke inspecteur langskomt. Het plaatsen en verwijderen van het filter verstoort het normale bedrijfsproces en miskent de publieke belangen die de verschillende overheden moeten beschermen. De ondernemer loopt bovendien het risico dat een verzekeraar niet uitkeert als er iets gebeurt, omdat de ondernemer (een deel van) de regels niet naleeft. Jan ten Hoopen: “De ondernemer moet in zijn recht komen te staan. Zolang verschillende overheden onderling geen overeenstemming bereiken en tegenstrijdige eisen blijven stellen, zou de ondernemer een wijzigingsinstructie niet hoeven op te volgen.”