Evaluatie ATR 2017-2020

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is een tijdelijk adviescollege dat eens per vier jaar moet worden geëvalueerd. Deze evaluatie heeft in 2020 plaatsgevonden. Zij is uitgevoerd door Berenschot. Conform de Kaderwet adviescolleges heeft het college het evaluatieverslag gestuurd naar het kabinet en naar de Eerste en Tweede Kamer. De evaluatie vormt input voor de beslissing over hoe verder te gaan met de advisering over de regeldrukgevolgen van voorgenomen wetgeving.

De uitkomsten van de evaluatie zijn:

  1. ATR heeft ruim voldaan aan de prestatie-eisen die met het kabinet waren afgesproken. Er bestaat brede consensus onder stakeholders dat zonder ATR de kwaliteit van wetgevingsdossiers lager zou zijn wat betreft het aspect regeldruk. Berenschot doet daarbij de aanbeveling dat ministeries expliciet rapporteren over wat ze met de verschillende adviespunten uit een ATR-advies hebben gedaan.
  2. Volgens Berenschot levert ATR met zijn beperkte omvang van 11 fte. een hoge productie. ATR behandelt jaarlijks ruim 400 adviesaanvragen. Dit gebeurt in 35% van de gevallen met een formeel (brief)advies aan de verantwoordelijke bewindspersoon. De overige 65% worden met een verkorte procedure afgehandeld. Deze procedure zorgt voor een snelle en efficiënte behandeling van de aanvragen. Tegelijkertijd wordt daarbij de kwaliteit van de advisering geborgd. Volgens Berenschot kan de mogelijkheid om al in een vroege fase van het wetgevingsproces de hulp van ATR in te roepen meer onder de aandacht van beleidsmakers worden gebracht.
  3. De stakeholders in de omgeving van ATR (ministeries en partijen in de samenleving en de politiek) hebben veel waardering voor het werk van ATR. Berenschot merkt daarbij op dat de doorwerking van ATR-adviezen nog kan worden bevorderd door bij de parlementaire behandeling aandacht te vragen voor het ATR-advies.

Overige bevoegdheden

ATR heeft ook de bevoegdheid om te adviseren op verzoek van beide Kamers der Staten-Generaal en van gemeenten, provincies en waterschappen. ATR mag zulke adviezen uitbrengen, mits dit niet ten koste gaat van het adviseren over voorgenomen wetgeving. Volgens de onderzoekers van Berenschot worden de werkzaamheden die ATR in dit verband heeft verricht, door de diverse maatschappelijke belanghebbenden positief gewaardeerd. Een voorbeeld is het advies over de Basisregistratie Personen (BRP). ATR heeft daarmee aantoonbaar impact gehad.

 

Meer informatie over de evaluatie en de uitkomsten daarvan staan in het eindrapport van Berenschot en in de brieven waarmee dit is aangeboden aan het kabinet en aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Aanbiedingsbrief staatssecretaris EZK – evaluatieverslag ATR

Aanbiedingsbrief voorzitter Eerste Kamer – evaluatieverslag ATR

Aanbiedingsbrief Voorzitter Tweede Kamer – evaluatieverslag ATR

Eindrapport Evaluatie ATR