Regeldruk belast logistieke sector onnodig zwaar

De logistieke sector heeft te maken met onnodig zware regeldruk. In het advies Regels in bedrijf: sectorscan logistiek laat Actal zien dat er drie hoofdoorzaken voor deze regeldruk zijn. De wetgeving kent een starre focus op het vervoermiddel, wat de keuzevrijheid van ondernemers beperkt om tussentijds te switchen naar een efficiënter vervoermiddel. Bovendien is de regelgeving zeer complex geworden. Ondernemers begrijpen daardoor de regels vaak niet meer en kunnen ze niet meer naleven. En verder is de kwaliteit van het toezicht vaak onvoldoende door een versnipperde invulling.

 

Jan ten Hoopen heeft het advies op dinsdag 26 november 2013 overhandigd aan minister Schultz van Haegen – Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu.

 
Zware regeldruk remt de concurrentiekracht

De logistieke sector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. De prestaties van logistieke ondernemers hangen sterk af van hun concurrentiekracht. Juist in een tijd van voorzichtig economisch herstel hebben zij daarom de ruimte nodig om te ondernemen. Wet- en regelgeving mag hen daarbij niet onnodig belemmeren. Helaas is de praktijk anders. Actal ziet goede kansen om de regeldruk in de sector aanzienlijk en structureel te verminderen.

 

Flexibiliteit is belangrijk

Flexibel switchen tussen vervoermiddelen is nu nog lastig, omdat de overheid bij ieder vervoermiddel andere eisen stelt; dat kost tijd en geld. Maar ook verzekeringstechnisch is dit vaak lastig. De ééndimensionale regels hebben een diepe doorwerking in de ordening van de sector. Wil intermodaal en synchromodaal vervoer van de grond komen, moeten de regels echt anders.

 

Kwaliteit van toezicht verhogen

Logistieke ondernemers hebben te maken met verschillende overheden en toezichthouders. De afstemming tussen deze overheden en de toezichthouders laat te wensen over. Zo is er bijvoorbeeld toezicht op documenten, de lading en het vervoermiddel. Zowel in Nederland als daarbuiten. Soms vindt net over de grens eenzelfde inspectie plaats die kort daarvoor ook in Nederland plaatsvond. Van één Europese Interne markt lijkt dan geen sprake. Toezichthouders denken en handelen vooral vanuit hun eigen taken en bevoegdheden. De stapeling van inspecties en de lange wachttijden daarbij zijn een grote irritatiebron en een onnodige extra kostenpost voor ondernemers.

 

Complexe wetten en regels

Ondernemers ervaren dat de regelgeving steeds complexer wordt. Zij begrijpen de regels niet meer, en zijn daardoor niet in staat ze na te leven. Als voorbeelden noemen zij: de algemene douanewet (vanwege de vele benodigde vergunningen) en de regels voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.

 

Lastenverlichting van € 248 miljoen per jaar mogelijk

Actal heeft laten onderzoeken welke regeldruk logistieke ondernemers in hun dagelijkse praktijk ondervinden. Sectorspecifieke regeldruk blijkt onnodig hoog. Het advies van Actal bevat diverse oplossingen. Kern van het advies is dat de overheid een integrale visie op het netwerk van logistieke ketens nodig heeft. Als dat op een goede wijze gebeurt, kan het de logistieke sector een mogelijke besparing opleveren van bijna een kwart miljard euro per jaar.

 

Topteam Logistiek en kabinetsbreed actieplan

De aanbevelingen van Actal bieden het kabinet een handvat om de regeldruk in de logistieke sector merkbaar te verminderen. Het is nu aan het Topteam Logistiek en het kabinet om in samenspraak een samenhangend actieplan op te stellen en uit te voeren.