Regeldruk voormalige product- en bedrijfschappen kan omlaag

De product- en bedrijfschappen (publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, PBO) zijn per 1 januari 2015 opgeheven. De publieke taken van deze organisaties zijn door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overgenomen. De regeldruk is ter gelegenheid van deze overgang in beeld gebracht. Zij is berekend op € 62,2 mln. voor de bedrijven die met de regelingen te maken hebben. De regeldruk kan echter worden verlaagd door nationale aanvullingen op Europese regels te heroverwegen, door meldingen minder vaak te verplichten en door doublures in meldingsplichten weg te nemen. Dat staat in een advies van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, aan de Minister van Economische Zaken. Actal reageert daarmee op een nulmeting van de huidige regeldruk, die EZ heeft laten maken. De Minister van Economische Zaken heeft de nulmeting en het advies van Actal met een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden.

 

Kritisch kijken naar nationale aanvullingen op Europese verplichtingen

De omvang van de regeldruk als gevolg van nationale verplichtingen ter aanvulling op de Europese regelgeving bedraagt ongeveer € 47 mln. Het gaat daarbij om Europese verplichtingen met in meer of mindere mate nationale beleidsvrijheid. Actal adviseert om nog eens kritisch te kijken naar nut en noodzaak van de wijze waarop de nationale beleidsvrijheid invulling heeft gekregen. Dat moet in elk geval gebeuren bij de nationale regelgeving ten aanzien van melk en de vrije uitloopeieren.

 

Frequentie van de rapportageverplichtingen verlagen

De regeldruk wordt verder veroorzaakt door rapportageverplichtingen. Periodiek (maandelijks of jaarlijks) moeten ondernemers, en soms ook burgers, informatie en gegevens aan de overheid verstrekken. Een voorbeeld is de jaarlijkse rapportageplicht voor verenigingen van stamboekvee aan RVO.nl. De verenigingen geven aan dat de rapportages vaak dezelfde informatie bevatten als al bij de aanvraag is verstrekt. Terugbrengen van de frequentie en het uitsluitend doorgeven van wijzigingen kunnen de regeldruk verlagen.

 

Neem doublures in meldplichten weg 

Bij de onderzochte verplichtingen komt voor dat verschillende instanties of personen dezelfde melding moeten doen. Zo moeten dierenartsen melding doen als zij bepaalde aangewezen dierengeneesmiddelen, waaronder antibiotica, voorschrijven.  Ook de houder van de dieren moet hiervan melding doen. De regeldruk kan worden verminderd door te volstaan met één melding.

Voor pdf klik hieronder voor

– Advies Actal pdf

– Rapport Nulmeting pdf

– Brief Minister EZ pdf