Regeldrukeffecten elektronische vervoersdocumenten blijven vraagteken

Invoering van elektronische vervoersdocumenten kan regeldruk verminderen voor vervoerders. Tegelijk is het wel van belang de regeldrukeffecten voor de invoering van zogeheten elektronische cognossementen en CT-documenten goed in beeld te brengen. Het wetsvoorstel voorziet daar nog altijd niet in. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van Rechtsbescherming (J&V).

Vervoersdocumenten

Een cognossement is een overeenkomst waarin een vervoerder verklaart welke goederen hij vervoert over zee en naar welke bestemming. In de overeenkomst is ook opgenomen aan wie de goederen worden geleverd en onder welke voorwaarden het vervoer plaatsvindt. Het CT-document is een vergelijkbare overeenkomst, maar dan voor situaties waarin het vervoer niet alleen over zee plaatsvindt, maar ook over de weg of over het spoor.

Regeldrukeffecten

Het ministerie wil elektronische varianten van cognossementen en CT-documenten mogelijk maken en stelt in een wetsvoorstel regels voor waaraan die digitale documenten moeten voldoen. De behoefte aan elektronische varianten bestaat al langer: na een eenmalige investering voor het ontwikkelen en invoeren van de elektronische documenten zal het daarna een tijdsbesparing opleveren per document. Deze elektronische documenten zullen wel aan bepaalde eisen van de overheid moeten voldoen. Dat levert ook regeldruk op en een berekening van die kosten ontbreekt nog in de toelichting op het voorstel. ATR wees al eerder in 2022 op deze omissie.

Vinger aan de pols houden

Verder wijst ATR op het risico op vertraging in de verdere uitvoering van de eisen waar de documenten aan moeten voldoen. De praktische invulling wordt door de overheid namelijk overgelaten aan de partijen in het veld. Deze partijen hebben mogelijk tegengestelde belangen, waardoor die realisatie vertraging op kan lopen. Daarom stelt ATR voor dat de overheid dit proces nauwlettend in de gaten houdt.

ATR advies de minister voor Rechtsbescherming – Wetsvoorstel ter invoering van het elektronisch cognossement