Regeling APK-, kenteken- en registratieplicht LBT’s en registratie- en kentekenplicht voor o.a. motorrijtuigen met beperkte snelheid

Op 9 november is een voorstel voor advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het voorstel regelt de wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de APK-, registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en een registratie- en kentekenplicht voor motorrijtuigen met beperkte snelheid en voor mobiele machines.

De regeling bevat een grote hoeveelheid uitvoeringsdetails over de eisen waaraan onder andere landbouw- en bosbouwvoertuigen moet gaan voldoen. ATR constateert dat de eisen volgen uit Europese bepalingen, het eerdere wetsvoorstel en besluit en uit de huidige regelgeving over toelating van voertuigen tot de openbare weg. Niet bij alle eisen in de regeling is deze oorsprong duidelijk vermeld. ATR geeft daarom in overweging om dit alsnog te doen, zodat duidelijk is welke eisen en verplichtingen nieuw zijn.

Het college ziet een mogelijkheid voor een minder belastend alternatief. Het gaat daarbij om de situatie dat de RDW de tenaamstelling van een (eerder geregistreerd) voertuig kan laten vervallen, bijvoorbeeld omdat het voertuig alleen op een privaat bedrijventerrein of een agrarisch erf wordt gebruikt. De betreffende voertuigeigenaar moet daarvoor onder andere een uittreksel Handelregister overleggen. Gegevens uit het Handelsregister zijn echter al bij de overheid bekend. ATR adviseert daarom de noodzakelijke gegevens uit het Handelsregister rechtstreeks te laten inzien door de (overheids)instantie die de gegevens beoordeelt. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten bij bedrijven.

ATR ziet voor de werkbaarheid van de regelgeving een aandachtspunt. De periode tussen publicatie van de regeling en inwerkingtreding is zeer kort. Hierdoor ontstaat het risico dat bedrijven niet tijdig kunnen voldoen aan de eisen. Het college adviseert om de inwerkingtredingsdatum te verschuiven of om een overgangs-periode vast te leggen na de inwerkingtreding.

Tot slot constateert het college dat een kwantitatieve analyse van de aanvullende regeldrukeffecten ontbreekt in de toelichting. ATR adviseert om deze effecten alsnog in beeld te brengen, conform de Rijksbrede methodiek.

ATR adviseert de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over de Regeling APK-, kenteken- en registratieplicht LBT’s en registratie- en kentekenplicht voor o.a. motorrijtuigen met beperkte snelheid.