Regeling berekeningsmethodieken ouderdomspensioenen

Op 16 maart 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van de ‘Regeling tot vaststelling van de rekenmethodieken voor de weergave van ouderdomspensioenen’. De Wet pensioencommunicatie schrijft voor dat pensioenuitvoerders het toekomstig pensioen van deelnemers inzichtelijk maken met drie pensioenbedragen. Die bedragen moeten zijn gebaseerd op een optimistisch, een verwacht en een pessimistisch scenario. De Regeling bevat de methoden waarmee de bedragen moeten worden berekend. Pensioenuitvoerders moeten hun processen en iT-programmatuur aanpassen om deze methodieken te kunnen toepassen.

ATR laat in een brief aan de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat nut en noodzaak van de regeling adequaat zijn gemotiveerd. Er zijn naar het oordeel van ATR geen minder belastende alternatieven voor de thans ontwikkelde berekeningsmethodieken. ATR adviseert de minister wel om de regeldrukparagraaf enigszins aan te passen. Zo is het naar het oordeel van ATR gewenst dat de toelichting een beter inzicht biedt in de extra handelingen waartoe de regeling pensioenuitvoerders verplicht. Dat biedt ook een beter inzicht waarom voor pensioenuitvoerders de eenmalige kosten met € 23 mln. en de structurele jaarlijkse kosten met 8 mln. toenemen.

ATR advies aan Ministerie van SZW over  Regeling rekenmethodieken ouderdomspensioen