Regeling berekeningsmethodieken ouderdomspensioenen

De Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater schrijft voor welke stappen drinkwaterbedrijven moeten volgen, voordat klein-verbruikers mogen worden afgesloten van drinkwater. Afsluiting is bijv. aan de orde wanneer huishoudens de drinkwaterrekening (langdurig) niet betalen. De minister van IenW wil de regeling zo aanpassen dat een kleinverbruiker na afsluiting, gedurende een bepaalde periode, kan beschikken over voldoende drinkwater. Het drinkwaterbedrijf moet de kleinverbruiker voortaan in de gelegenheid stellen om, voorafgaand aan een afsluiting, bewaarmiddelen (zoals waterzakken) te verkrijgen en te vullen. Zo kan de kleinverbruiker na afsluiting voorzien voor enige periode in de eerste levensbehoefte. De wijziging heeft gevolgen voor de drinkwaterbedrijven. Zij moeten bij de voorgenomen beëindiging van de levering van drinkwater kleinverbruikers de gelegenheid bieden om een drinkwatervoorraad aan te leggen. De drinkwaterbedrijven schatten in dat de regeldruk neerkomt op circa € 100 per geval. Jaarlijks gaat het om ongeveer 3.500 afsluitingen van kleinverbruikers.

IenW meldt het voorstel volledigheidshalve aan ATR in de laatste fase voor ondertekening door de minister (later deze maand). Ook omdat in de internetconsultatie (mei/juni 2017) geen advies is uitgebracht door Actal/ATR. De internetconsultatie liep van 29 mei 2017 tot en met 25 juni 2017. Dit betrof de periode vóór de start van ATR (en de consultatiefase is afgerond vóór de start van het ATR-college). Om deze redenen stelt het secretariaat voor het dossier ambtelijk af te doen per e-mail. Het secretariaat zal daarbij enkele opmerkingen meegeven over de uitwerking van de regeldrukeffecten.

 

ATR advies aan Ministerie van SZW over  Regeling rekenmethodieken ouderdomspensioen