Regeling experiment elektronische aanvraag rijbewijzen

Op 29 januari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een ministeriële regeling aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het betreft een regeling die regels stelt aan het experiment waarmee een digitale aanvraag van een rijbewijs wordt mogelijk gemaakt. De ministeriële regeling is opengesteld voor internetconsultatie tussen 29 januari en 25 februari.

In de huidige situatie dienen burgers een aanvraag van een rijbewijs fysiek in bij de gemeente. Met het voorgestelde experiment wordt onderzocht of een digitale aanvraag leidt tot vereenvoudiging van het aanvraagproces en of dit proces veilig verloopt. De regeling bepaalt dat in 15 gemeenten in het komende jaar een experiment zal plaatsvinden.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Wel adviseert het college om de omvang van het experiment te verduidelijken. Met de keuze voor de 15 gemeenten is duidelijk om hoeveel rijbewijsaanvragen het in het experiment kan gaan. Op basis daarvan kan ook de totale regeldrukvermindering in beeld worden gebracht. Tevens adviseert ATR aandacht te besteden aan de mogelijkheid waarbij burgers zelf hun digitale pasfoto maken voor de aanvraag van het rijbewijs. Dit kan mogelijk een forse regeldrukvermindering opleveren.

ATR constateert dat de analyse van de regeldrukeffecten bij het voorstel nog niet volledig is. Het adviseert de minister in de toelichting bij het voorstel deze analyse compleet te maken. Dit maakt het ook mogelijk om bij de evaluatie van het experiment gericht te beoordelen of de regeldruk-vermindering in de praktijk is gerealiseerd en voor burgers merkbaar is.

Brief ATR over de Regeling houdende regels ten behoeve van een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen.