Regeling gedeeltelijke implementatie beroepskwalificaties binnenvaart

Op 17 januari 2022 is de voorgenomen Regeling gedeeltelijke implementatie richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart voor advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt de gedeeltelijke implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart. Het voorstel wijzigt de huidige Binnenvaartregeling en implementeert daarmee de richtlijn, voor zover dit mogelijk is binnen de huidige kaders van de Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit.

Het college constateert dat het voorstel nut en noodzaak van de regeling onderbouwt. De gedeeltelijke implementatie via de wijzigingsregeling voorkomt bepaalde knelpunten voor onder andere schippers. Onduidelijk is of in de voorbereiding van het voorstel de sector en individuele bedrijven zijn betrokken. Omdat de regeling forse wijzigingen regelt voor maritieme functionarissen is vroegtijdige betrokkenheid van belang. ATR adviseert daarom duidelijk te maken op welke wijze sectorpartijen en bedrijven zijn betrokken bij het voorstel en hoe opvolging is gegeven aan aandachtspunten over de werkbaarheid.

De implementatie van de richtlijn is nog niet volledig. Zo kunnen nog geen kwalificatiecertificaten voor bepaalde maritieme functionarissen worden uitgegeven, omdat de wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt. Deze functionarissen moeten inhoudelijk wel aan de kwalificatie-eisen voldoen. Doordat ze nog geen certificaat kunnen aanvragen kan dit tot knelpunten leiden, bijvoorbeeld bij inspecties in het buitenland. Het college adviseert daarom de Nederlandse implementatie af te stemmen met andere lidstaten, zodat knelpunten voor maritieme functionarissen worden voorkomen.

Tot slot constateert ATR dat de (regeldruk)effecten van het voorstel nog niet kwantitatief in beeld zijn. Daardoor bestaat geen goed beeld van de impact van het voorstel. Het college adviseert de analyse compleet te maken conform de Rijksbrede methodiek. Voor onderbouwde besluitvorming is van belang dat een volledig beeld bestaat van de regeldrukeffecten
Het college adviseert de wijzigingsregeling vast te stellen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de Regeling gedeeltelijke implementatie richtlijn beroeps-kwalificaties binnenvaart