Regeling geurhinder en veehouderij en Regeling ammoniak en veehouderij

Op 7 mei 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een voorstel tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij en van de Regeling ammoniak en veehouderij voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Met de wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij wil het ministerie de emissiefactoren voor geur in overeenstemming brengen met de daadwerkelijke geuremissie van luchtwassystemen in de praktijk. De wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij actualiseert enkele emissie-factoren voor ammoniak.

Het college stelt vast dat nut en noodzaak van aanpassing van de regelgeving zijn onderbouwd. ATR constateert dat de toelichting geen expliciete aandacht besteedt aan mogelijke minder belastende alternatieven om geurhinder te beperken en de geuremissie van luchtwassystemen te optimaliseren. Alternatieven die mogelijk wel een deel van de oorzaken van de beperkte werking van de luchtwassers kunnen wegnemen of oplossen, zoals verbetering van onderhoud en optimalisatie van procesaansturing.

Voor de uitvoerbaarheid van de regelgeving is onder andere de inwerkingtreding van de wijzigingen van groot belang. Het voorstel bepaalt dat de nieuwe emissiefactoren ook van toepassing worden op reeds lopende vergunningaanvragen. Om deze reden adviseert het college bij de bepaling van de inwerkingtreding aandacht te besteden aan de uitvoerbaarheid van de regelgeving.

Uit het voorstel blijkt niet hoeveel vergunningaanvragen op dit moment in procedure zijn. Ook maakt de toelichting niet duidelijk wat de extra kosten zijn voor bedrijven die een voorgenomen uitbreiding wensen voort te zetten onder de gewijzigde emissiefactoren. Het college adviseert deze informatie alsnog in de toelichting op te nemen, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming over het voorstel.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten van het voorstel nog niet volledig in beeld zijn gebracht. Het adviseert deze analyse alsnog op te nemen in de toelichting bij het voorstel.

Brief ATR over de voorgestelde wijzigingen van de Regeling geurhinder en veehouderij en van de Regeling ammoniak en veehouderij.

Consultatieversie van de voorgestelde wijzigingen van de Regeling geurhinder en veehouderij en van de Regeling ammoniak en veehouderij.