Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers

Op 25 september 2018 is aan ATR voorgelegd de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers. Voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet een vergoeding van € 33,85 betaald worden. Indien deze rechtstreeks elektronisch bij de minister van Justitie en Veiligheid wordt aangevraagd teneinde op vrijwillige basis te (kunnen) werken met minderjarigen of verstandelijk beperkten bedraagt de vergoeding € 0,00. In de voor advies voorgelegde Regeling zijn de voorwaarden opgenomen om voor een gratis VOG in aanmerking te komen.

In een brief aan de minister van VWS laat ATR weten dat de regeling voorbijgaat aan een minder belastend alternatief. Minder belastend is een regeling waarbij de gratis verstrekking van een VOG niet aan de plicht tot het voeren van een actief en gedegen preventie- en  integriteitsbeleid gekoppeld is. Dat beleid kan mogelijk beter op een andere wijze worden gestimuleerd. De eis kan bovendien drempelverhogend werken voor kleine organisaties om een VOG aan te vragen.. Verder constateert ATR dat de eis van een gedegen en actief preventie- en integriteitsbeleid te weinig  houvast biedt om te beoordelen of daaraan is voldaan. ATR adviseert ten slotte om de regeldrukparagraaf aan te vullen met een berekening van de gevolgen.

 

Advies Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers