Regeling groenprojecten 2022

Tussen 5 oktober en 2 november is de voorgenomen Regeling groenprojecten 2022 opengesteld voor internetconsultatie. De regeling heeft tot doel financiering van innovatieve projecten met (bovenwettelijke) positieve milieueffecten te stimuleren. De regeling zorgt ervoor dat spaarders en beleggers een belastingvoordeel kunnen krijgen als zij erkende duurzame projecten ondersteunen. De nieuwe regeling is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van de huidige regeling. Naar aanleiding van de evaluatie zijn de project-categorieën geactualiseerd die in aanmerking komen voor fiscale voordelen.

In de evaluatie van de huidige regeling vormden de ervaren administratieve lasten een aandachtspunt. Naar aanleiding van de evaluatie was het advies om nader onderzoek te verrichten naar mogelijkheden voor administratieve lastenverlichting. Het kabinet nam dit advies over in haar reactie op de evaluatie. In de toelichting bij de nieuwe regeling wordt echter geen aandacht besteed aan dit onderzoek. Daarmee is niet duidelijk of het onderzoek is verricht en welke aanpassingen al dan niet zijn doorgevoerd om de administratieve lasten te beperken. ATR adviseert daarom om duidelijk te maken of het onderzoek is uitgevoerd en hoe de uitkomsten zijn verwerkt in de regeling om de administratieve lasten te verminderen.

Het college constateert verder dat de toelichting bij de nieuwe regeling geen inzicht geeft in de omvang van de regeldruk. Zo maakt de toelichting niet duidelijk hoeveel bedrijven naar verwachting een aanvraag zullen indienen en wat de gemiddelde en totale regeldrukkosten zijn. ATR adviseert een kwantitatieve duiding van de regeldruk op te nemen in de toelichting bij het voorstel conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert de regeling vast te stellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over de voorgenomen Regeling groenprojecten 2022.