Regeling inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht vanwege een verlaging van het vereiste aantal examenpogingen per niet behaald examenonderdeel ten behoeve van de ontheffing op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen

Als een inburgeringsplichtige er niet in vier pogingen in slaagt om voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen te slagen kent de wet de mogelijkheid om een ontheffing van de examenplicht wegens aantoonbaar geleverde inspanningen te vragen. De wijzigingsregeling verlaagt dit aantal pogingen van vier naar drie. ATR heeft de minister in zijn advies laten weten dat de probleemanalyse en de doelen van het wijzigingsbesluit op hoofdlijnen helder zijn beschreven. Het is voldoende aannemelijk dat van de voorgenomen maatregel een positief effect op de te realiseren doelen zal uitgaan. Het voorkomt namelijk onnodige examenpogingen om uiteindelijk voor een ontheffing van de examenplicht in aanmerking te komen. De toelichting is op de minder belastende alternatieven, zoals een nog lager aantal examenpogingen, echter te summier, sterker nog zij ontbreekt zelfs. De toelichting brengt de alternatieven niet in beeld en voorziet ook niet in een onderbouwing waarom niet voor een van de alternatieven is gekozen. Dat is met het oog op een afgewogen oordeelsvorming over de regeling wel gewenst.

Aan de minister van SZW – Regeling inburgering 2021 m.b.t. aantal examenpogingen AGI-ontheffing