Regeling Kansspelen op afstand en uitvoeringsregeling kansspelen

Op 26 juli 2019 ontving ATR voor advies de Ontwerpregeling kansspelen op afstand en de ontwerp uitvoeringsregeling kansspelen. Na de Wet Kansspelen op afstand (Wet koa) en het Besluit Kansspelen op afstand (Besluit koa) volgt met dit voorstel de Regeling Kansspelen op afstand. Deze Regeling bevat de meer gedetailleerde bepalingen als uitvloeisel van het Besluit koa.
De bepalingen in Wet, Besluit en Regeling zijn opgesteld in het licht van de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid, namelijk verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van criminaliteit en fraude. Het doel is vooral de bestaande en toekomstige vraag naar kansspelen op afstand te kanaliseren naar het vergunde aanbod dat verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar is.

In het advies op het Besluit koa (november 2018) merkte ATR reeds op dat de keuze voor het legaal maken van online kansspelen in ieder geval betekent dat er een juiste maatvoering nodig is bij het opstellen van de voorschriften. ATR constateert nu dat de voorliggende regelgeving dusdanig gedetailleerd is ingevuld, dat de benodigde maatvoering onevenwichtig lijkt te worden. Hierdoor ontstaat het risico dat potentiële vergunninghouders afzien van de stap om een vergunning aan te vragen voor online kansspelaanbod. In het verlengde van de eerdere ATR-adviezen is het voor ATR nog steeds onduidelijk hoe belangrijk de doelstelling is van voldoende aanbod van legale online kansspelaanbieders. ATR adviseert daarom om aan te geven welk doel van het kansspelbeleid zwaarder weegt.

Omdat ATR twijfels heeft over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regels, zowel voor grote als voor kleine kansspelaanbieders, vindt zij het uitvoeren van een toets aangewezen. ATR adviseert daarom om een toets op werkbaarheid bij deze bedrijven uit te voeren. Daarnaast adviseert ATR om waar mogelijk meer gebruik te maken van doelverplichtingen, waardoor er ruimte is om de regels zelf in te (laten) vullen en de regels mogelijk ook toekomstbestendiger worden.

ATR stelt tot slot vast dat de regeldrukeffecten afdoende zijn berekend en inzichtelijk gemaakt. Wel geeft ATR aan dat de regeldrukparagraaf openbaar moet zijn tijdens het moment van internetconsultatie, zodat belanghebbenden ook op dat onderdeel kunnen reageren. ATR adviseert het voorstel niet in te dienen tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister voor Rechtsbescherming – Advies regeling KOA