Regeling Tachografen

Op 12 oktober 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel voor de Regeling Tachografen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing.

De voorgestelde Regeling Tachografen vervangt de op dit moment geldende Regeling controleapparaten 2005. De wijzigingen in de regeling hebben tot doel de regels te uniformeren om daarmee te komen tot een gelijker speelveld op Europees niveau. In de regeling worden eisen gesteld aan onder andere tachograaftechnici, de uitvoering van de werkzaamheden aan tachografen en aan het bewaren van gegevens uit de tachograaf. De voorgenomen regels hebben tevens tot doel meer duidelijkheid te geven aan partijen die met tachografen werken, overtredingen te beperken en handhaving te vereenvoudigen.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de wijzigingen zijn onderbouwd. ATR adviseert in de toelichting te verduidelijken of de eisen voor tachografen met de onderhavige regeling volledig in lijn worden gebracht met de Europese eisen, of dat er ondanks de wijzigingen verschillen blijven bestaan. Indien er verschillen blijven bestaan, adviseert het college dit nader uit te werken in de toelichting. Verder adviseert ATR in de toelichting te verduidelijken dat naast een verklaring omtrent gedrag een KvK-nummer overlegd moet worden bij een erkennings-aanvraag. Hiermee wordt onnodige gegevensuitvraag in de vorm van een handelsregisteruittreksel voorkomen.

ATR constateert dat de toelichting bij de regeling nog geen volledig beeld geeft van de wijzigende verplichtingen. Het college adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen. Ook adviseert ATR om in de toelichting aandacht te besteden aan de periode tussen publicatie van de regeling en de inwerkingtredingsdatum. Het voorstel voldoet op dit moment niet aan de vereiste minimum-invoeringstermijn van twee maanden.

De toelichting bij de regeling maakt volgens ATR nog niet van alle wijzigingen duidelijk in hoeverre deze leiden tot regeldrukeffecten en wat hiervan de omvang is. ATR adviseert de regeldruk-gevolgen van de wijzigingen volledig uit te werken, conform de Rijksbrede methodiek.

Brief ATR over de voorgenomen Regeling Tachografen