Regeling tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies (REES)

De Regeling Europese EZ-subsidies (REES) bevat uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen): het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De REES wordt aangepast om de wijzigingen die voortvloeien uit de Verordening (EU) 1303/1203 te implementeren in de Nederlandse regelgeving. De wijzigingen zijn bedoeld om de administratieve lasten die met de subsidieaanvragen gepaard gaan te verminderen.

Het gaat om vereenvoudigde methoden om de subsidiabele kosten te berekenen en om een vereenvoudiging van de verantwoording. Het ministerie kiest ervoor de percentages die maximaal zijn toegestaan als uitgangspunt te nemen bij de berekening en toekenning van de subsidiabele kosten, omdat de ervaring leert dat deze percentages “redelijk” zijn. Dit gegeven is in de toelichting niet verder uitgewerkt. ATR adviseert dit alsnog te doen, en te verduidelijken welke alternatieven zijn overwogen bij implementatie van de wijzigingen in de REES.
De REES is al in werking vanaf 1 juli 2015 en loopt tot 21 januari 2020. Het is daarom aannemelijk dat de REES al goed is ingebed in de werkprocessen van de begunstigden. Uit de toelichting blijkt echter niet of de bestaande begunstigden ook gebruik kunnen maken van de vereenvoudigde verantwoording. ATR adviseert dit alsnog te verduidelijken. De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht en berekend.

De gewijzigde regeling treedt in werking na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 2 augustus 2018 ten aanzien van de gewijzigde artikelen. De benaming van de “Regeling Europese EZ-subsidies” wordt vervangen door “Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies”.

ATR advies Regeling tot wijziging van de REES