Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen i.v.m. het verruimen van de doelgroep, het toegankelijker maken van maatregelen voor monumentale huurwoningen, en het vervallen van de twee maatregelen-eis

Op 22 november 2022 is de Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen in verband met het verruimen van de doelgroep, het toegankelijker maken van maatregelen voor monumentale huurwoningen, en het vervallen van de twee maatregelen-eis aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. De Subsidieregeling Verduurzaming Onderhoud Huurwoningen (SVOH) is op 1 april 2022 is opengesteld. Doel van deze regeling was om kleine verhuurders met gereguleerde huurwoningen, die geraakt waren door de huurbevriezing, te ondersteunen bij hun uitgaven voor energiebesparing, onderhoud en energieadvies.
Tijdens de publicatie van de huidige SVOH is al aangekondigd dat de regeling op korte termijn zou worden gewijzigd om beter aan te sluiten bij de verduurzaming en onderhoud van monumentale huurwoningen. Dit gebeurt in de nu voorliggende wijzigingsregeling. Daarnaast regelt het voorstel dat de doelgroep van de subsidie verbreed wordt tot alle private verhuurders in de vrije sector. Doel hiervan is om het verduurzamingstempo in de private huursector te versnellen. En om huurwoningen in 2030 te kunnen laten voldoen aan de voorgenomen wettelijke minimumvereisten aan de energieprestatie. Daarmee is ook de doelstelling van de SVOH veranderd. Verder worden de eisen uit de SVOH zoveel mogelijk uniform gemaakt met de eisen die zij opgenomen in de subsidieregelingen voor woningeneigenaren (de ISDE) en voor verenigingen van eigenaars (de SVVE). Zo vervalt bijvoorbeeld de verplichting om tenminste twee energiebesparende maatregelen te nemen. Eén maatregel is voldoende. Ook is in de regeling een jaarlijks subsidieplafond opgenomen.
Tot slot kent de regeling enkele technische verbeteringen en verduidelijkingen en een overgangsbepaling.

ATR heeft geen opmerkingen ten aanzien van de onderbouwing van het nut en de noodzaak van de regeling of mogelijk minder belastende alternatieven. Wel heeft het adviespunten met betrekking tot de werkbaarheid van de regeling. Deze adviespunten richten zich op het jaarlijkse subsidieplafond. Het college meent dat de vraag rijst waarom in de regeling een jaarlijks subsidieplafond is opgenomen. Dit jaarlijkse plafond kan namelijk remmend werken op een zo spoedig mogelijke verduurzaming. Het college adviseert daarom te overwegen om in het geval dat een grote vraag het subsidiebudget overschrijdt, de mogelijkheid te creëren om subsidiebudget naar voren te schuiven. Verder adviseert het college om in de toelichting op te nemen hoe verhuurders, die een subsidieaanvraag willen doen, kennis kunnen nemen van de mate van uitputting van het subsidiebudget. En om aan te geven of aanvragen die alleen zijn afgewezen omdat het subsidiebudget is uitgeput, (automatisch) worden meegenomen in de subsidieronde van het volgende jaar. Tot slot adviseert het college de regeldrukberekening van de regeling aan te vullen.

ATR advies aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening – Regeling tot wijziging SVOH