Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van [..], nr. WJZ/22082022 tot wijziging van de Regeling aanwijzing aanbieders essentiële diensten EZK in verband met de aanwijzing van dienstverleners in de energiesector

Op 17 mei 2022 ontving ATR voor advies het voorstel tot aanwijzing van bedrijven in de olie- en gassector als aanbieders van een essentiële dienst (AED). Aanbieders van essentiële diensten zijn verplicht om ernstige ICT-incidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en bij de sectorale toezichthouder. Ook moeten zij voldoen aan beveiligingseisen. AED’s moeten hun netwerk- en informatiesystemen beveiligen en om ernstige ICT-incidenten te voorkomen en de gevolgen van dergelijke incidenten zo veel mogelijk te beperken.

Om te voorkomen dat AED’s door onzekerheid over de invulling, bij hun beveiligingsmaatregelen verder gaan dan noodzakelijk, stelt ATR voor dat in overleg met de toezichthouder concrete invulling wordt gegeven aan de beveiligingseisen.

Tot slot adviseert ATR om de regeldruk te berekenen voor alle betrokken bedrijven, waar in het voorstel de gevolgen per AED-bedrijf in beeld zijn gebracht.

ATR advies aan de minister EZK – Aanwijzing essentiele dienstaanbieders energie