Regeling vergunningverlening windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavel VI & Regeling vergunningverlening windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavel VII

Deze regelingen bevatten de procedures en informatieverplichtingen omtrent de vergunningverlening van de nieuwe kavels Hollandse Kust (west) VI en Hollandse Kust (west) VII.

ATR heeft de Minister voor Klimaat en Energie laten weten dat nut en noodzaak helder zijn omschreven in de toelichtingen. Ook is beredeneerd gekozen voor de minst belastende vorm van het verstrekken van vergunningen. Verder zijn potentiële aanvragers geraadpleegd en is daardoor rekening gehouden met de werkbaarheid. De regeldruk is toereikend in kaart gebracht.
Het advies is om de regelingen vast te stellen.

ATR advies aan de Minister voor Klimaat en Energie – Vergunningverlening windenergiegebied Hollandse Kust (west) kavel VI en kavel VII