Regels maken participatie van arbeidsbeperkten onnodig moeilijk

In Nederland kunnen veel mensen met een arbeidshandicap geen werk vinden. De Quotumwet wil hier wat aan doen: bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten een bepaald aantal arbeidsbeperkten aan het werk hebben, anders volgt een boete. Dat lijkt eenvoudig, maar de nadere regels stellen extra voorwaarden. Zo is uit de regels af te leiden dat de arbeidsbeperkten fysiek op de werkvloer van de inlener werkzaam moeten zijn. En dat zij onder leiding en toezicht van de inlener moeten werken. Zo niet, dan tellen zij niet mee voor het quotum van de inlener. Zulke voorwaarden gaan eraan voorbij dat veel mensen tegenwoordig vanuit huis werken. En ze miskennen ook dat sommige arbeidsbeperkten speciale begeleiding nodig hebben die niet iedere inlener kan bieden. Daardoor sluiten ze onbedoeld groepen mensen uit. En maken ze het onnodig moeilijk voor werkgevers om hun quotum te halen.

Dit staat haaks op het doel van de wet: zo veel mogelijk arbeidsbeperkten aan het werk helpen. In een reactie op de consultatieversie van het ‘Besluit Aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort’ adviseert Actal daarom de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze onnodige belemmeringen weg te nemen.

 

Hoe werkt de Quotumwet?

Als bedrijven niet voldoende arbeidsbeperkten aan het werk helpen, treedt de Quotumwet in werking. Bedrijven met meer dan 25 werknemers die te weinig arbeidsbeperkten aan het werk hebben, gaan dan een boete betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het verschil tussen hoeveel arbeidsbeperkte werknemers zij hadden moeten hebben, en het aantal dat zij daadwerkelijk hebben.

 

Houd rekening met flexibel werken

Het kabinet wil regelen dat inlenende bedrijven bij deze berekening ook de uren van arbeidsbeperkte inleen- en uitzendkrachten mogen meetellen. Besluit en toelichting suggereren echter dat de inleen- of uitzendkracht dan wel werkzaam moet zijn op de werkvloer van de inlener. Zo’n eis verloochent dat mensen hun werk in toenemende mate vanuit huis verrichten. “Dat de regelgeving hiermee geen rekening gaat houden, is opmerkelijk. De overheid stimuleert aan de andere kant juist ook het flexibele werken”, zegt Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal.

 

Sluit niet onbedoeld mensen uit

Een andere voorwaarde om arbeidsbeperkte inleen- en uitzendkrachten te mogen meetellen, is dat de inlenende werkgever zelf leiding moet geven en toezicht moet uitoefenen. Maar er zijn mensen die door hun beperking niet goed op de werkvloer van de inlener kunnen functioneren. Voor hen is juist leiding en toezicht door de uitlener van belang om goed te kunnen presteren, omdat de uitlener beschikt over specifieke vaardigheden die veel inleners niet hebben. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde groepen van autistische werknemers die heel goed op afstand het webbeheer van bedrijven kunnen verzorgen. Op de werkvloer zouden zij niet gedijen. Jan ten Hoopen: “Het gaat hier om mensen die graag hun bijdrage willen leveren in het arbeidsproces. En die dat ook kunnen. Deze eis heeft als – onbedoeld – gevolg dat bepaalde groepen mensen niet meetellen voor het quotum. Bedrijven zullen daardoor de voorkeur geven aan andere werknemers die wél meetellen. Zo sluit je groepen mensen uit. En dat kan niet de bedoeling van de wetgever zijn.”

 

Tel ook inlening vanuit ‘social enterprises’ mee

In Nederland zijn er ook bedrijven die meer dan gemiddeld arbeidsbeperkte werknemers in dienst hebben; bijvoorbeeld ‘social enterprises’ en andere bedrijven die zich kenmerken door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als onderdeel van hun bedrijfsvoering lenen zij hun werknemers met een arbeidshandicap soms uit aan andere bedrijven. Maar omdat uitzenden niet hun kernactiviteit is, tellen de uren van hun uitgeleende werknemers niet mee voor de berekening van het quotum van de inlenende bedrijven. Hierdoor gaan inleners wellicht de voorkeur geven aan reguliere uitzend- en detacheringbureaus, omdat zij anders de kans lopen dat zij een – naar hun gevoel – onterechte boete moeten betalen.

 

 

De reactie van Actal op de consultatieversie van het ‘Besluit Aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort’ vindt u hier.