Registratieplicht incidenten en monitoring onderwijs vragen om uitwerking

Het wetsvoorstel Vrij en veilig onderwijs bevat diverse maatregelen om de registratie van de veiligheidsbeleving op scholen te verbeteren. Het voorstel maakt echter niet goed duidelijk tot hoeveel extra regeldruk dit leidt voor het primair en het voortgezet onderwijs. Ook biedt het scholen niet de mogelijkheid om de verplichtingen op een minder belastende manier na te leven. Dat schrijft ATR in een advies aan de minister van OCW.

Inhoud wetsvoorstel

Het doel van het voorstel is scholen te stimuleren hun veiligheidsbeleid aan te scherpen. Hiervoor is meer inzicht nodig in het veiligheidsklimaat op scholen. Daarom wil het ministerie scholen verplichten alle veiligheidsincidenten te registreren en de ernstige incidenten te melden bij de schoolinspectie. De verplichte monitoring voor leerlingen wordt met dit voorstel uitgebreid naar onderwijspersoneel en het klachtenstelsel wordt versterkt. De uitkomsten van deze verplichtingen moet door scholen worden betrokken bij de evaluatie zodat het veiligheidsbeleid daarop kan inspelen. Voorts wordt de monitorverplichting voor leerlingen verder uitgewerkt in het Besluit. Hoewel er in het wetsvoorstel een aantal maatregelen beschreven staan die scholen zouden kunnen helpen, acht het college het niet duidelijk of deze maatregelen genoeg zijn om ervoor te zorgen dat scholen hun doelen kunnen bereiken.

Het voorstel bevat een verplichting om incidenten te registreren. Niet duidelijk is hoe scholen de registratieplicht moeten uitvoeren. In de praktijk is de incidentenregistratie op veel scholen al een onderdeel van het beleid. Het voorstel maakt niet duidelijk of scholen in de huidige vorm kunnen blijven registreren of dat zij hun registraties moeten aanpassen. ATR adviseert om een nadere onderbouwing van de uitvoerbaarheid voor scholen.

Minder belastende alternatieven niet overwogen

ATR constateert dat er bij het voorstel niet lijkt te zijn overwogen op welke manier het beleidsdoel kan worden gerealiseerd met minder hoge regeldrukkosten (de minder belastende alternatieven). Zo is niet duidelijk onderbouwd waarom de monitoringsfrequentie moet worden verhoogd naar 1x per jaar. Overwogen zou kunnen worden dat te versoepelen.

Monitoring van leerlingen uit groep vijf

Het voorstel wil de monitorverplichting uitbreiden naar leerlingen vanaf groep vijf. De toelichting maakt niet voldoende duidelijk welke afwegingen daaraan ten grondslag liggen en wat andere partijen, zoals ouders, daarvan vinden. ATR adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

Regeldrukgevolgen onvoldoende in kaart gebracht

ATR constateert dat de regeldrukgevolgen onvoldoende in kaart zijn gebracht en adviseert om de kosten nader te onderbouwen en daarbij onderscheid te maken in de bestaande situatie ten opzichte van de situatie ten gevolge van het voorstel en aan te geven of er sprake is van bestaande of nieuwe regeldrukgevolgen voor scholen. De regeldrukberekening maakt bovendien niet duidelijk dat het voorstel de regeldruk mogelijk structureel zal doen toenemen met enkele tientallen miljoenen euro’s.

ATR advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Wet vrij en veilig onderwijs en het Besluit uitbreiding monitorverplichting leerlingen funderend onderwijs.